logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Pravidla soutěže“

Pravidla soutěže

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Pravidlo 1

Hrací plocha

1. Rozměry

Hřiště musí mít tvar obdélníku, to znamená, že délka hrací plochy musí být větší než její šířka. Maximální délka je   44m, minimální   38m. Maximální šířka 24m, minimální 18m

2. Vyznačení hrací plochy

Hřiště musí být vyznačeno zřetelnými čarami, širokými 8cm, podle výkresu. Tyto čáry jsou součástí území, které vyznačují. Delší hraniční čáry jsou nazývány postranními čarami. Hřiště je rozděleno příčně na dvě stejné poloviny středovou čárou (u varianty více hřišť vedle sebe může být tato čára pomyslná). Střed hřiště může být vyznačen vhodnou značkou a kruhem o poloměru 3m

3. Pokutové (brankové) území

Ve vzdálenosti 4,5m  od brankových tyčí vlevo  i vpravo  budou kolmé čáry 6m dlouhé, které  budou   spojeny  12m  dlouhou  čárou   rovnoběžnou  s  brankovou čárou. Takto vyznačený prostor se nazývá pokutovým (brankovým) územím. Na víceúčelových hřištích může Výkonný výbor (dále jen VV) povolit hru na házenkářském brankovišti

4. Značka pokutového kopu

7m od středu každé brankové čáry, měřeno na pomyslné čáře, která je kolmá na brankovou čáru, mohou  být  vyznačeny  vhodné  značky, které  jsou  značkami pro pokutový kop Číst zbytek příspěvku »

Soutěžní řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Základní ustanovení

článek 1

1. Soutěžní řád Malého fotbalu Olomouc (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace soutěží pořádaných v rámci řídícího orgánu soutěže tj. Výkonného výboru Malého fotbalu Olomouc (dále jen VV) a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, mužstva, jejich  funkcionáře, rozhodčí a další činovníky, vykonávající při soutěžích  příslušné funkce a činnosti)

2. K vydání SŘ je oprávněn VV. Změny a doplňky SŘ mohou být provedeny zpravidla po závěru soutěžního ročníku

3. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny zpravidla do konce soutěžního ročníku, který předchází soutěžnímu ročníku, v němž má ke změnám dojít

4. Okresních soutěží v malém fotbalu se mohou zúčastnit všechna mužstva olomouckého regionu. O počtu zúčastněných mužstev rozhoduje VV v souladu s organizačními a materiálně – technickými podmínkami

5. Soutěžní ročník trvá od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího

6. Z důvodu celosvětové pandemie Covid-19, která ochromila i Českou republiku, se trvání soutěžního ročníku 2020/2021 prodlužuje do 31. prosince 2021
7. Od počátku kalendářního roku 2022 se každý soutěžní ročník hraje systémem jaro – podzim a trvá od 1. ledna do 31. prosince běžného roku

článek 2

1. Členem soutěží v malém fotbalu může být každé řádně přihlášené mužstvo (přihláška a startovné v řádném termínu), které souhlasí s vydanými dokumenty, řádně si plní své povinnosti a využívá práv těmito dokumenty poskytovanými

2. Řídícím orgánem je VV, který zajišťuje řízení a řádný chod všech soutěží, jejich ekonomiku a kontrolu. VV se schází jednou měsíčně a mimo jiné rozhoduje  o přijetí nových mužstev, názvu mužstev, určuje postupový a sestupový klíč atd.

3. Při rozhodování VV platí zásada prosté většiny hlasů při nadpoloviční účasti jeho členů na schůzi. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

4. VV sám rozhoduje o programu své schůze a o přizvání hostů. Jeho jednání je neveřejné a má právo vykázat z jednání nezvaného hosta. Každé mužstvo při jednání zastupuje obvykle jeden pozvaný zástupce (vedoucí, kapitán nebo jiný pověřený člen mužstva)

5. Má-li VV rozhodovat o záležitostech, pro které nejsou ve vydaných dokumentech podklady, řeší tyto citlivě v duchu objektivních, sportovních, morálních a společenských zásad Číst zbytek příspěvku »

Disciplinární řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

I

Úvodní ustanovení

článek 1

Působnost disciplinárního řádu

1. Podle Disciplinárního řádu Výkonného výboru Malého fotbalu Olomouc (dále jen  DŘ) se projednávají všechna disciplinární provinění v olomouckém regionu, tj. všechna provinění účastníků organizovaných Výkonným výborem (dále jen VV) a to bez ohledu na to, zda je provinilý členem Malého fotbalu Olomouc (dále jen MFO) či nikoliv. Tresty uložené Disciplinární komisí (dále jen DK) podle DŘ mají platnost pro všechna utkání v soutěži řízené VV MFO

2. Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění související s přípravou a organizací soutěží, zejména v přestupním řízení, při uzavírání smluv apod.

článek 2

Druhy disciplinárních provinění

V disciplinárním řízení v MFO se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců, kolektivů, funkcionářů a rozhodčích:

1. Porušení platných řádů, směrnic, nařízení, rozhodnutí apod. VV a jeho orgánů

2. Provinění související s účastí v soutěžích organizovaných VV a jeho dalšími orgány

3. Jiná provinění znevažující jméno MFO

4. Provinění v přátelských a turnajových utkáních v regionu Olomouc podléhají disciplinárnímu řízení podle tohoto DŘ. V propozicích všech turnajů pořádaných bez mezinárodní účasti nesmí být stanoveny odchylky od tohoto DŘ.

5. Porušení směrnic a nařízení mužstev, jejichž je provinilý členem, se projednávají rovněž podle tohoto DŘ Číst zbytek příspěvku »

Sazebník trestů

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Příkladové sazebníky provinění a trestů

I

Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění jednotlivců (hráči, kapitáni, vedoucí a všichni ostatní členové Malého fotbalu Olomouc).

1. Nesportovní chování na hřišti:

a) za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem hry, např. pokřikování na hřišti, dohadování se před provedením kopu, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, neúmyslná ruka brankáře mimo PÚ, nesprávné střídání, předstírání zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, neodevzdání RP rozhodčímu před utkáním – kapitán, úmyslná ruka hráče a jiné podobné případy (ŽK),  zmaření slibné brankové příležitosti či opakované porušování pravidel (ČK)

Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání

b) zabránění dosažení branky rukou bránícího hráče ve vlastním PÚ

Následuje vyloučení a PK , při opakování v průběhu jednoho ročníku zastavením činnosti na jedno utkání

c) úmyslná ruka brankáře mimo PÚ

Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání

d) zmaření vyložené brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům

Trestá se zastavením činnosti na jedno až tři utkání

e) odmítnutí podání ruky rozhodčímu po utkání, odmítnutí závěrečného pozdravu

Trestá se důtkou, při opakování důtky v průběhu jednoho ročníku zastavením činnosti na jedno utkání Číst zbytek příspěvku »

Registrační řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

článek 1

Základní ustanovení

1. Registrací se rozumí záznam hráče/ky v ústředním registru Malého fotbalu Olomouc (dále jen „MFO“), který stanoví jeho příslušnost (členství) k určitému mužstvu (dále jen „mužstvo“) oprávněnému zúčastňovat se soutěží Malého fotbalu pořádaných v rámci MFO

2. Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 15 let. Hráč může být v MFO registrován pouze za jedno mužstvo

3. Start v soutěžích MFO se umožňuje pouze hráči, který je řádně registrován

4. Dokladem o registraci je registrační průkaz hráče, který je majetkem VV Olomouc Číst zbytek příspěvku »

Přestupní řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

I

Základní ustanovení

článek 1

1. Tento přestupní řád Výkonného výboru (dále jen VV) Malého fotbalu Olomouc stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti hráčů Malého fotbalu. Vztah hráče k mužstvu (druh smlouvy apod.) není tímto Přestupním řádem blíže upravován, nicméně smluvní úprava vztahu mezi mužstvem a hráčem je doporučena (smlouva občanskoprávní, pracovní, neamatérská, profesionální, apod.)

článek 2

Účastníky přestupního řízení jsou:

a) hráč

b) mužstvo, v němž je hráč registrován (dále jen „mateřské mužstvo“)

c) mužstvo, do něhož hlásí hráč přestup (dále jen „nové mužstvo“)

článek 3

O změnách klubové příslušnosti rozhoduje Sportovní technická komise (dále jen STK) Malého fotbalu regionu Olomouc Číst zbytek příspěvku »

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
18.kolo  Základna Hnoyland
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android