logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Pravidla soutěže“

Pravidla soutěže

Pravidla od 01.03.2022 – ke stažení

Soutěžní řád

Soutěžní řád od 01.03.2022 – ke stažení

Disciplinární řád

Disciplinární řád od 01.03.2022 – ke stažení

Sazebník trestů

Sazebník trestů od 01.03.2022 – ke stažení

Příkladové sazebníky provinění a trestů

I

Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění jednotlivců (hráči, kapitáni, trenéři, vedoucí a všichni ostatní členové Malého fotbalu Olomouc).

1. Nesportovní chování na hřišti:

a) za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem hry, např. pokřikování na hřišti, dohadování se před provedením kopu, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, neúmyslná ruka brankáře mimo PÚ, nesprávné střídání, předstírání zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, neodevzdání RP rozhodčímu před utkáním – kapitán, úmyslná ruka hráče mimo PÚ a jiné podobné případy (ŽK), zmaření slibné brankové příležitosti či opakované porušování pravidel (ČK)

Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání

b) zabránění dosažení branky rukou bránícího hráče ve vlastním PÚ

Následuje vyloučení a PK, při opakování v průběhu jednoho ročníku zastavením činnosti na jedno utkání

c) úmyslná ruka brankáře mimo PÚ

Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání

d) zmaření vyložené brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům

Trestá se zastavením činnosti na jedno až tři utkání

e) odmítnutí podání ruky rozhodčímu po utkání, odmítnutí závěrečného pozdravu

Trestá se důtkou, při opakování důtky v průběhu jednoho ročníku zastavením činnosti na jedno utkání

2. Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, trenérovi, funkcionáři, pořadateli a divákům:

a) hanlivé výroky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit na hřišti i mimo hřiště

Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání

b) hrubá urážka

Trestá se zastavením činnosti na dvě až čtyři utkání

c) opakované hrubé urážky

Trestá se zastavením činnosti na tři až šest utkání

d) vyhrožování

Trestá se zastavením činnosti na pět až deset utkání


3. Nesportovní chování vůči rozhodčím, delegátům nebo funkcionářům řídících orgánů:

a) kritizování, posuňky, hrubé protestování, nesouhlas s výrokem rozhodčího, hanlivé výroky, neuposlechnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit na hřišti i mimo hřiště a jiné

Trestá se zastavením činnosti na jedno až tři utkání

b) urážka, vulgární výraz

Trestá se zastavením činnosti na dvě až pět utkání, v opakovaném případě + pořádkovou pokutou (dále jen PP)

c) urážky, vulgární výrazy, plivnutí

Trestá se zastavením činnosti na tři až deset utkání, v opakovaném případě + PP

d) vyhrožování

Trestá se zastavením činnosti na pět až dvacet utkání, v opakovaném případě + PP

Za přestupky v bodech b), c) a d) nelze uložit podmíněný trest

4. Provinění proti pravidlu 10 „Pravidel Malého fotbalu“ část 1:

a) nedošlo-li ke zranění hráče

Trestá se zastavením činnosti na jedno až tři utkání

b) jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek jeho odstoupení ze hry

Trestá se zastavením činnosti na dvě až pět utkání

Za přestupky v článku 4 nelze uložit podmíněný trest

5. Provinění proti pravidlu 10 „Pravidel Malého fotbalu“ část 4:

a) nedošlo-li ke zranění hráče

Trestá se zastavením činnosti na dvě až čtyři utkání

b) jestliže došlo ke zranění hráče, které mělo za následek odstoupení ze hry

Trestá se zastavením činnosti na tři až šest utkání

Za přestupky v článku 5 nelze uložit podmíněný trest

6. Vyloučení po předchozím napomenutí:

a) byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl jinak napomenut (2x ŽK)

Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání

b) byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který už byl napomenut (2x ŽK)

Trestá se zastavením činnosti na jedno až tři utkání

c) byl-li hráč vyloučen po předchozím napomenutí za přestupek, za který by byl jinak vyloučen (ŽK+ČK)

Trestá se podle příslušných článků této přílohy za přestupek, za který by byl vyloučen


7. Tělesné napadení:

Napadení soupeře, spoluhráče, trenéra, funkcionáře nebo diváka a oplácení takového napadení na hrací ploše:

a) cloumáním, vrážením, strčením, hození škvárou, udeřením napadeného míčem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného

Trestá se zastavením činnosti na jedno až čtyři utkání

b) kopnutím nebo udeřením, včetně pokusu o kopnutí nebo udeření, podražením napadeného (nastavením nebo zahákováním nohy, skrčením se před nebo za napadeným či jiným způsobem provedeným s úmyslem přivodit jeho pád) a jiným obdobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného

Trestá se zastavením činnosti na dvě až pět utkání

c) opakované kopnutí nebo udeření, rvačka

Trestá se zastavením činnosti na čtyři až deset utkání

d) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného

Trestá se zastavením činnosti na pět až dvanáct utkání

Napadení soupeře, spoluhráče, funkcionáře nebo diváka a oplácení takového napadení mimo hrací plochu:

e) jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného

Trestá se zastavením činnosti na dva až osm měsíců

f) jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného

Trestá se zastavením činnosti na tři měsíce až dva roky

Napadení rozhodčího na hrací ploše (inzultace), v areálu hřiště i mimo něj:

g) cloumáním, násilným vrážením, strčením, násilným vyražením píšťalky z úst, udeřením nebo kopnutím, úmyslným udeřením míčem, udeřením kamenem nebo jiným předmětem a jiným způsobem napadení

Trestá se zastavením činnosti na šest měsíců až dva roky

h) druhá inzultace stejným hráčem

Trestá se zastavením činnosti na dva až tři roky + PP dle zvážení DK

i) třetí inzultace stejným hráčem

Trestá se doživotním vyloučením

Za přestupky v bodech c) až i) nelze uložit podmíněný trest

8. Úmyslné ovlivňování výsledku utkání – narušení regulérnosti soutěže:

a) porušení ustanovení o registraci ve velkém fotbale

Trestá se kontumací výsledku utkání, ve kterém bylo ustanovení porušeno a zastavením činnosti na 1 až 24 měsíců s tím, že trest začne běžet až po odevzdání zrušení registrace od FAČR pro provinivšího se hráče, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK

b) bylo-li prokázáno, že se tak stalo za úplatu nebo slib úplaty

Trestá se zastavením činnosti na jeden až tři roky

V případech, kdy k narušení regulérnosti soutěže nedošlo, použije DK přiměřeně nižší sazbu trestu

9. Nesprávnost při přestupech, registraci a uzavírání smluv:

a) neodpovědný postup při provádění přestupu, podání více přestupních lístků, odvolání ohlášeného přestupu, uvádění nesprávných údajů na přestupních náležitostech, jejich zatajování nebo falšování RP a jiné

Trestá se zastavením činnosti dle zvážení DK či zákazem výkonu funkce na jeden až šest měsíců

b) neodevzdá-li hráč, který podal žádost o registraci v malém fotbale u STDK Olomouc a porušil ustanovení o registraci ve velkém fotbale, zrušení registrace ve velkém fotbale v nejbližším termínu

Trestá se zastavením činnosti na 6 měsíců až dva roky

c) obnoví-li hráč registraci ve velkém fotbalu v mezidobí mezi dodáním podkladů o zaslání žádosti o zrušení registrace ve velkém fotbalu a fyzickým provedením zrušení registrace (zejména v období, kdy se registrace ve velkém fotbalu neruší)

Trestá se kontumací všech utkání od vydání nového RP hráče v Malém fotbalu (jako neregistrovaný), ve kterých uvedený hráč nastoupil, a zastavením činnosti hráče na dva až tři roky

d) hráč, který byl vyřazen ze soupisky z důvodu porušení ustanovení o registraci ve velkém fotbale a který uzavřel (obnovil) registraci ve velkém fotbale bez oznámení řídícímu orgánu

Trestá se zastavením činnosti na šest až dvanáct měsíců


10. Neoprávněný start:

a) bez registračního průkazu nebo řádně vyřízeného a doručeného registračního průkazu, pokus o neoprávněný start

Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání, může být s podmínkou

b) za jiné mužstvo, na cizí nebo neplatný registrační průkaz, neoprávněný start po třetí ŽK, bez GDPR

Trestá se zastavením činnosti na jedno až šest utkání

c) nastoupení hráče po vyloučení, start hráče v zastavené činnosti

Trestá se zastavením činnosti na jeden až šest měsíců

d) neoprávněný start na zfalšovaný registrační průkaz

Trestá se zastavením činnosti na šest až dvanáct měsíců

Kapitán (vedoucí) mužstva za umožnění neoprávněného startu

e) v případech a), b), g)

Trestá se zastavením činnosti na jedno až šest utkání, v případě a) může být s podmínkou

f) v případě c), d)

Trestá se zastavením činnosti na jeden až šest měsíců

g) v případě, že neoprávněně startující hráč není vůbec registrován VV

Trestá se peněžitou pokutou mužstvu

Ve všech případech následuje kontumace utkání, pokud výsledek není vyšší jako kontumace


11. Porušování směrnic, řádů, nařízení, pokynů apod.:

a) předkládání zfalšovaných dokladů a jiných písemností, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před orgány, nepodepsání zápisu o utkání kapitánem, neomluvená neúčast na Valné hromadě vedoucích mužstev, zasedání odborných komisí apod., neoprávněné nakládání s finančními prostředky a jiné porušování směrnic a nerespektování rozhodnutí řídícího orgánu.

Trestá se důtkou, podmíněným trestem až zastavením závodní činnosti, zákazem výkonu funkce na jeden až dvacet čtyři měsíců, případně dalšími opatřeními nebo PP dle tohoto DŘ.

b) nedostavení se do DK bez řádné omluvy

Trestá se zastavením činnosti do doby dostavení se do DK + PP

12. Napomínání hráčů (žluté karty):

O tom, zda bude napomínání evidováno a trestáno, rozhodne řídící orgán soutěže. Napomínání hráčů se eviduje a trestá v jednom mužstvu a v jednom soutěžním ročníku. TJ, kluby či mužstva jsou povinny vést vlastní evidenci podle zápisu o utkání potvrzeného kapitánem mužstva. Postihy za napomínání hráčů jsou stanoveny řídícím orgánem soutěže:

Trest za napomínání je samostatný a nelze jej vztahovat na případný podmíněně odložený trest.

Je-li hráč v jednom utkání napomínán i vyloučen, uloží DK trest za vyloučení samostatně. Napomínání se započítává zvlášť, takže hráč může obdržet trest za napomínání i vyloučení. Trest za napomínání se uděluje jako první. Uložený trest musí být v každém případě vykonán, byť jeho přenesením do nového soutěžního ročníku, resp. do jiné soutěže.

II

Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění kolektivů (TJ, kluby a mužstva)

1. Výtržnosti mezi diváky, hráči a funkcionáři:

a) nesportovní chování, urážlivé pokřikování na rozhodčího, hráče či diváky a jednotlivé případy v areálu hřiště i mimo hřiště při utkání i po utkání

Trestá se PP případně zastavením činnosti mužstvu, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili, uzavřením jejich hřiště na jedno utkání.

b) hrubé urážky rozhodčího či jiných orgánů, házení předmětů do hřiště, vniknutí diváků na hrací plochu, rvačka, pokus o inzultaci rozhodčího, hráčů a jiné masové výtržnosti v areálu hřiště i mimo hřiště při utkání i po utkání

Trestá se PP, odečtem bodů po skončení soutěžního ročníku dle charakteru přestupku nebo zastavením činnosti na jedno až tři soutěžní utkání pro mužstvo, jehož příslušníci či příznivci se výtržnosti dopustili

c) inzultace rozhodčího, napadení úředního činitele nebo napadení hráčů či funkcionářů klubu. Za hráče a funkcionáře se považují osoby, které podle směrnic mají právo se pohybovat v prostoru hrací plochy, pokud došlo k napadení či inzultaci divákem

Trestá se PP, odečtem bodů po skončení soutěžního ročníku dle charakteru přestupku nebo zastavením činnosti na tři až šest soutěžních utkání pro mužstvo, jehož příslušníci či příznivci se napadení či inzultace dopustili, popř. vyloučením ze soutěže

Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení je mužstvo povinno nahlásit ihned řídícímu orgánu soutěže jména a adresy viníků

2. Zaviněné nenastoupení k utkání nebo neodehrání utkání:

a) v soutěžním utkání

Trestá se herním postihem a PP

b) úmyslné nenastoupení k soutěžnímu utkání

Trestá se herním postihem a PP


3. Svévolné opuštění hrací plochy celým mužstvem, odmítnutí pokračování ve hře nebo závěrečného pozdravu celým kolektivem, neodevzdání RP rozhodčímu:

Trestá se PP mužstvu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

4. Sehrání utkání v době zastavené činnosti mužstva:

Trestá se herním postihem, PP mužstvu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.


5. Sehrání utkání s mužstvem, které má zastavenou činnost:

Trestá se PP mužstvu, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.


6. Machinace narušující regulérnost soutěže:

Úmyslné ovlivňování výsledku utkání více hráči nebo funkcionáři TJ, klubu či mužstva, podplácení hráčů soupeře či vlastních, rozhodčích nebo jiných funkcionářů, sliby, úplaty, porušení ustanovení o registraci ve velkém fotbale a jiná jednání narušující regulérnost soutěže

Trestá se PP mužstvu a herními důsledky, případně vyloučením mužstva ze soutěže nebo dalšími opatřeními dle zvážení DK.

7. Nerespektování platných řádů, směrnic, nařízení, pokynů apod., vydaných řídícím orgánem:

Nedodržení termínů pro odesílání požadovaných písemností, pokut a jiných dokumentů, neomluvená neúčast na aktivech, jednáních odborných komisí a jiných akcích pořádaných řídícím orgánem soutěže, nedodržení ustanovení o vstupu osob na hrací plochu a jiná porušení Soutěžního řádu, Přestupního řádu, Rozpisu soutěží a dalších směrnic, nařízení a pokynů řídícího orgánu soutěže, neoprávněné nakládání s finančními prostředky, narušení řádného chodu soutěže apod.

Trestá se PP mužstvu, náhradou vzniklých škod a nákladů, případně dalšími opatřeními dle zvážení DK.

8. Potrestání viníků:

Ve všech případech, kdy dojde ke kolektivnímu provinění zaviněním konkrétních osob, uloží DK kromě kolektivních trestů i tresty jednotlivcům podle příslušných článků disciplinárního řádu.

9. Nedobytnost trestů:

a) v případě nedobytnosti trestu, tj. úhrady pokuty, náhrady škod apod.ve stanovené lhůtě může DK po předchozím písemném upozornění zastavit činnost mužstvu, za jehož provinění či provinění jeho příslušníků byl trest uložen. DK uvolní činnost mužstva až po vykonání uloženého trestu, tj. po uhrazení uložené pokuty apod.

b) v případě vyčerpání disciplinárního limitu, upozorní DK zprávou SMS a zveřejněním na stránkách MFO na povinnost jeho doplnění a pokud tak mužstvo ve stanovené lhůtě neučiní, podléhá jeho utkání hernímu postihu

III

Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění rozhodčích a delegátů

Vzhledem ke specializaci rozhodčích a delegátů si může DK vyžádat prošetření provinění, stanovisko odborných komisí a důležitá svědectví. Rozhodnutí je však plně v její pravomoci.

1. Zaviněné pozdní dostavení se k řízení utkání:

Trestá se důtkou.

2. Nedostavení se k utkání bez omluvy:

Trestá se PP

3. Dostavení se k utkání ve stavu, který vylučuje možnost řídit utkání:

Trestá se zákazem výkonu funkce na jedno až čtyři utkání

4. Odmítnutí řízení utkání:

Trestá se podmíněným trestem, popřípadě zákazem výkonu funkce na jedno až šest utkání

5. Nedostatečné vyplnění zápisu o utkání nebo zprávy delegáta:

Neuvedení napomínaného nebo vyloučeného hráče, nesprávné popsání přestupků nebo neuvedení důvodů jejich napomínání nebo vyloučení, neuvedení odebrání registračního průkazu hráče na příkaz delegáta nebo neodůvodněné odmítnutí zapsání námitek kapitána na zadní straně zápisu o utkání apod.

Trestá se podmíněným trestem, popřípadě zákazem výkonu funkce na dvě až šest utkání, v případě neuvedení napomínaných či vyloučených hráčů – PP

6. Vědomé nesprávné vyplnění zápisu o utkání nebo zprávy delegáta a porušení směrnic:

Zamlčení inzultace, připuštění hráče ke hře bez platného registračního průkazu, uvádění nesprávných svědeckých výpovědí před orgány a jiná porušení směrnic a nařízení řídícího orgánu soutěže.

Trestá se podmíněným trestem, popřípadě zákazem výkonu funkce na tři až šest utkání

7. Pokračování v řízení utkání, které bylo delegovaným rozhodčím předčasně ukončeno:

Trestá se zákazem výkonu funkce na tři až šest měsíců

8. Urážky hráčů, rozhodčích, delegátů nebo jiných funkcionářů či diváků:

Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až šest měsíců.

9. Tělesné napadení hráčů, rozhodčích, delegátů a jiných funkcionářů či diváků jakýmkoliv způsobem na hrací ploše či v areálu hřiště, před utkáním, v jeho průběhu i po utkání.

a) nedošlo-li ke zranění napadeného

Trestá se zákazem výkonu funkce na jeden až šest měsíců.

b) došlo-li ke zranění napadeného

Trestá se zákazem výkonu funkce na šest až dvanáct měsíců.

10. Podplácení:

Vyžadování či převzetí úplaty, ať již s ovlivněním výsledku utkání či bez ovlivnění nebo z jakýchkoliv jiných důvodů.

Trestá se zákazem výkonu funkce na dvanáct až dvacet čtyři měsíců.


Sazebník peněžních pokut:

1. Za žlutou kartu                                                                                                                      100 Kč

2. Za červenou kartu                                                                                                                200 Kč

3. Za opakovanou urážku rozhodčího v jednom ročníku                               300 – 600 Kč

4. Za pozdní odevzdání zápisu o utkání (rozhodčí popř. vedoucí)             100 – 200 Kč

5. Za nedostavení se k utkání (dle charakteru)                                                  200 – 1.500 Kč

6. Za úmyslné nenastoupení k utkání                                                                    500 – 1.000 Kč

7. Za nenahlášení výsledku domácího utkání v určeném termínu              100 – 200 Kč

8. Za neoprávněný start hráče, který není registrován u VV Olomouc     500 – 1.000 Kč

9. Nerespektování předvolání STDK bez řádné omluvy                                             200 Kč

10. Neúčast zástupce mužstva na Valné hromadě                                              200 – 500 Kč

11. Neplnění povinností (nezaplacení startovného v termínu aj.)                100 – 500 Kč

12. Peněžitá pokuta pro kolektivy                                                                              200 – 3.000 Kč

13. Rozhodčí – nedostavení se k utkání bez omluvy                                            100 – 500 Kč

14. Rozhodčí – nedostavení se na schůzku rozhodčích bez řádné omluvy            100 Kč

15. Rozhodčí – neuvedení napomínaných a vyloučených hráčů do zápisu  100 – 500 Kč

Tento sazebník schválil VV a vstupuje v platnost dnem 1. března 2022

Registrační řád

Registrační řád od 01.03.2022 – ke stažení

Přestupní řád

Přestupní řád od 01.03.2022 – ke stažení

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
26.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android