logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Stanovy MFO“

Stanovy MFO

Stanovy ke stažení ve formátu DOC
Stanovy ke stažení ve formátu PDF

STANOVY
Malého fotbalu Olomouc, zapsaný spolek

Základní ustanovení

Článek 1

Název a sídlo

1. Spolek má název „Malý fotbal Olomouc, zapsaný spolek, jako zkratka se používá „MF Olomouc“.   Je organizátorem a představitelem malého fotbalu v Olomouckém regionu. Hlásí se k odkazu a navazuje na činnost již dříve existujícího názvu  Malá kopaná SSM založeného v roce 1971, později pod názvem oddíl Malého fotbalu při SK Olomouc Sigma MŽ v letech 1989 – 1999, Sdružení futsalových mužstev Olomouc v letech 1999 – 2013  a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

2. Sídlem MF Olomouc je Střední Novosadská  202/48, Olomouc, PSČ 779 00.

Článek 2

Cíl činnosti

1. Cílem činnosti MF Olomouc je pečovat o komplexní rozvoj malého fotbalu v Olomouckém regionu a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky prostřednictvím činnosti v mužstvech malého fotbalu a vést sportovce k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života.

2. Svou činnost uskutečňuje MF Olomouc zejména tím, že:

a) je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem utkání v malém fotbale a soutěží všech tříd, které přímo řídí svými orgány podle jím vydaných pravidel  a na základě řádů a předpisů, které pro jejich řízení sám vydává

b) vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řád, disciplinární řád apod., vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů MF Olomouc, podmínky pro účast v soutěžích v malém fotbalu, zásady pro rozhodování sporů v malém fotbale, pro nakládání s majetkem MF Olomouc atd.

c) organizuje a řídí přípravu a činnost rozhodčích a dalších činovníků včetně jejich školení a dalšího vzdělávání

d) prosazuje a chrání zájmy a práva malého fotbalu a mužstev sdružených v MF Olomouc vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím v Olomouci a dbá přitom všestranného prospěchu MF Olomouc a členských mužstev i účastníků soutěží

e) může vydávat vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje malého fotbalu a tiskoviny pro potřeby soutěží

f) zabezpečuje propagaci malého fotbalu v hromadných sdělovacích prostředcích

4. MF Olomouc spolupracuje s AMF ČR, z.s.

5. MF Olomouc je neutrální v otázkách politických a náboženských, a to s tím, že jakákoli diskriminace země, osoby nebo skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví a jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a podobně, je v rámci MF Olomouc nepřístupná a podléhá disciplinárnímu opatření.

Článek 3

Členství

1. Členy MF Olomouc se mohou stát fyzické osoby. Fyzické osoby nabývají členství v MF Olomouc příslušností k členským mužstvům MF Olomouc. Členským mužstvem se stane právnická osoba, přijatá za člena MF Olomouc Výkonným výborem MF Olomouc. Právnická osoba žádající o přijetí za člena MF Olomouc musí předložit písemnou přihlášku. Přihláška obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do MF Olomouc dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy, řády a předpisy MF Olomouc a podřizovat se rozhodnutím orgánů MF Olomouc. Nový členský klub je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno identifikační číslo platné v rámci MF Olomouc.

2. Práva a povinnosti členů MF Olomouc a účastníků soutěží upravují Stanovy, řády a předpisy MF Olomouc.

3. Mezi základní práva a povinnosti členů a účastníků soutěží patří:

a) zúčastňovat se soutěží v malém fotbale, mít za tím účelem registrované hráče podle příslušných předpisů (registrační řád) a pověřovat jednotlivce v soutěžích funkcemi

b) zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců jednání příslušných orgánů MF Olomouc, na nich platně hlasovat a volit členy orgánů MF Olomouc

c) obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány MF Olomouc a obdržet do 30 dnů odpověď

d) včas platit příspěvky a poplatky, pokud jsou stanoveny příslušnými předpisy

e) dodržovat Stanovy, řády a předpisy MF Olomouc, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů MF Olomouc s právem odvolat se proti rozhodnutím vydaným v 1. instanci

f) komunikovat s AMF ČR výhradně prostřednictvím MF Olomouc nestanoví-li předpisy jinak

4. Práva a povinnosti členů MF Olomouc jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy MF Olomouc. O případném převodu práv k soutěžím rozhoduje Výkonný výbor MF Olomouc.

5. Členství fyzických osob v MF Olomouc zaniká ukončením jejich činnosti v členském mužstvu malého fotbalu. Členství právnických osob v MF Olomouc zaniká z následujících důvodů:

a) vystoupením

b) odnětím členství výkonným výborem MF Olomouc pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc

c) ukončením fotbalové činnosti nebo právním zánikem člena

Společná ustanovení pro činnost orgánů MF Olomouc

Článek 4

Rozhodování orgánů MF Olomouc

1. Orgány MF Olomouc mohou přijímat usnesení a volit, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánů s hlasem rozhodujícím.

2. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné.

3. Volby do orgánů jsou tajné nebo veřejné dle rozhodnutí VH.

4. Je-li na jmenovitou funkci navržen jen jeden kandidát hlasuje se veřejně. Kandidát je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů.

5. Je-li na jmenovitou funkci navrženo více kandidátů a dále při volbě ostatních členů Výkonného výboru, členů Odvolací a revizní komise, jsou v prvním kole voleb zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných oprávněných delegátů v pořadí podle získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v první kole voleb zvolen stanovený počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb. V něm je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů. Pokud je stanoveno, že do orgánu se volí v určitém počtu náhradníci, stanou se jimi ti, kteří z nezvolených kandidátů získají největší počet hlasů.

6. Výkon volené funkce ve Výkonném výboru MF Olomouc, je neslučitelný s výkonem funkce rozhodčího.

7. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech MF Olomouc delegáti, kteří dovršili 18 let.

8. Výkonný výbor MF Olomouc vydá volební řád orgánů MF Olomouc, v němž zásady stanovené v odst. 3-5 blíže upraví.

Článek 5

Právní postavení

MF Olomouc má právní subjektivitu.

Článek 6

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem MF Olomouc je valná hromada, která se schází každoročně. Valnou hromadu je Výkonný výbor povinen svolat nejpozději 5 týdnů před jejím konáním. Mužstva, zúčastňující se soutěží v malém fotbalu vysílají na Valnou hromadu svého delegáta s hlasem rozhodujícím. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na Valné hromadě 1 hlas. Členové Výkonného výboru MF Olomouc, členové Odvolací a revizní komise a předsedové komisí MF Olomouc se jednání Valné hromady zúčastňují s hlasem poradním.

2. Mimořádnou Valnou hromadu svolá Výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina mužstev, která startují v soutěžích řízených MF Olomouc.

3. Návrhy na  členy Výkonného výboru a na členy Odvolací a revizní komise mohou podávat jednotlivá mužstva zúčastňující se soutěží v malém fotbalu  Výkonnému výboru MF Olomouc, nejpozději do 14 dní před konáním Valné hromady.

4. Valná hromada zejména:

a) projednává zprávu o stavu rozvoje malého fotbalu, o činnosti Výkonného výboru a zprávu Odvolací a revizní komise

b) projednává připomínky a podněty k činnosti MF Olomouc a návrhy na změny a doplňky Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc

c) schvaluje strategii rozvoje malého fotbalu na čtyřleté období

d) volí:

5 členů Výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni všemi přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím

3 členy a 2 náhradníky Odvolací a revizní komise, kteří jsou voleni všemi přítomnými delegáty Valné hromady s hlasem rozhodujícím.

Článek 7

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor má 5 členů včetně předsedy (čl. 6 odst. 4 písm. d)). Funkční období Výkonného výboru je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá Valná hromada pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu. Schází se zpravidla 1x měsíčně.

2. Výkonný výbor zabezpečuje usnesení Valné hromady. Ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje rozvoj materiální, personální a finanční základny malého fotbalu na Olomoucku. Pečuje zejména o výchovu rozhodčích a dalších funkcionářů, vznik nových hřišť, zvyšování kvality dosavadních zařízení pro malý fotbal, stará se o popularizaci malého fotbalu na veřejnosti prostřednictvím médií a dalšími formami.

3. Výkonný výbor zabezpečuje soutěže v malém fotbalu. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy. Jmenuje a odvolává předsedu a členy Sportovně technické komise (STK), Disciplinární komise (DK), Komise rozhodčích (KR), případně dalších komisí (materiálního rozvoje malého fotbalu, marketingové apod.). Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou Stanovami, řády a předpisy MF Olomouc vyhrazeny Valné hromadě, Odvolací a revizní komisi, či jiným orgánům.

4. Výkonný výbor je statutárním orgánem MF Olomouc. Navenek za něj jedná předseda  nebo z jeho pověření jiný činovník či pracovník.

Článek 8

Odvolací a revizní komise

1. Odvolací a revizní komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím řídících komisí soutěží MF Olomouc (STK, DK, KR). Odvolací a revizní komise se schází podle potřeby rozhodovat v odvolacím řízení, nejméně však 1x za měsíc.

2. Odvolací a revizní komise provádí kontrolu hospodaření orgánů MF Olomouc. Za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, jejichž služeb je oprávněna ke kontrolní činnosti využívat.

3. Funkční období Odvolací a revizní komise je 4 roky. Změny v jejím složení může činit každá Valná hromada.

4. Odvolací a revizní komise má 3 členy a 2 náhradníky. Členové Odvolací a revizní komise zvolí ze svého středu předsedu.

5. Člen Odvolací a revizní komise nesmí být členem žádného voleného ani jmenovaného orgánu MF Olomouc, včetně činnosti rozhodčího. O vyloučení člena Odvolací a revizní komise z rozhodování platí ustanovení, že je vyloučen z rozhodování komise ve věci, v níž může být pro jeho vztah k projednávané záležitosti zpochybněna jeho objektivita. O vyloučení člena z rozhodování Odvolací a revizní komise rozhodne předseda.

Článek 9

Majetek MF Olomouc

1. Majetek MF Olomouc tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), pohledávky a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku MF Olomouc jsou zejména příjmy  z členských příspěvků,  z účelových příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.

3. Majetek MF Olomouc slouží výhradně k naplnění poslání MF Olomouc a v zájmu členů MF Olomouc.

Článek 10

Rozhodování orgánů

1. Rozhodování o právech a povinnostech členů MF Olomouc a účastníků soutěží je zásadně dvou instanční.

2. Žádnému členu MF Olomouc a účastníku soutěže nesmí být odepřeno dovolat se práva před orgány MF Olomouc. Orgány MF Olomouc jsou povinny uzpůsobit svou činnost tak, aby nedocházelo k průtahům a podněty, o nichž mají rozhodnout, byly projednány řádně a včas.

3. Orgány MF Olomouc dbají na to, aby práva členů MF Olomouc a účastníků soutěží byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky. Porušování Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc, jejich obcházení, jakož i neplnění či porušování povinností uložených orgány MF Olomouc podle nich, je nepřípustné a podléhá sankcím.

Článek 11

Uplatňování práv a řešení sporů

1.Členové MF Olomouc, organizační součásti a účastníci soutěží v malém fotbalu jsou povinni spory mezi sebou vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc řešit prostřednictvím orgánů MF Olomouc. I v případech, kdy zákony České republiky umožňují obrátit se v takových záležitostech i ve věcech rozhodnutí orgánů MF Olomouc na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které poskytují Stanovy, řády a předpisy MF Olomouc.

Článek 12

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou MF Olomouc dne 19.02.2016

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
18.kolo  Základna Hnoyland
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android