logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Stanovy MFO“

Stanovy MFO

Stanovy ke stažení ve formátu PDF

STANOVY
Malého fotbalu Olomouc, zapsaný spolek

Základní ustanovení

Článek 1

Název a sídlo

1. Spolek má název „Malý fotbal Olomouc zapsaný spolek“, jako zkratka se používá „MF Olomouc“.  Je organizátorem a představitelem malého fotbalu v Olomouckém regionu. Hlásí se k odkazu a navazuje na činnost již dříve existujícího názvu Malá kopaná SSM založeného v roce 1971, později pod názvem oddíl Malého fotbalu při SK Olomouc Sigma MŽ v letech 1989 – 1999, Sdružení futsalových mužstev Olomouc v letech 1999 – 2013 a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

2. Sídlem MF Olomouc je Střední Novosadská 202/48, Olomouc, PSČ 779 00.

Článek 2

Cíl činnosti

1. Cílem činnosti MF Olomouc je pečovat o komplexní rozvoj malého fotbalu v Olomouckém regionu a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky prostřednictvím činnosti v mužstvech malého fotbalu a vést sportovce k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života. Dále pak rozvíjet malý fotbal ve všech věkových kategoriích k zajištění stability malého fotbalu v Olomouckém regionu.

2. Svou činnost uskutečňuje MF Olomouc zejména tím, že:

a) je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem utkání v malém fotbale a soutěží všech věkových kategoriích, které přímo řídí svými orgány podle jím vydaných pravidel a na základě řádů a předpisů, které pro jejich řízení sám vydává,

b) vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řád, disciplinární řád apod., vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů MF Olomouc, podmínky pro účast v soutěžích v malém fotbalu, zásady pro rozhodování sporů v malém fotbale, pro nakládání s majetkem MF Olomouc atd.,

c) organizuje a řídí přípravu a činnost rozhodčích a dalších činovníků včetně jejich školení a dalšího vzdělávání,

d) prosazuje a chrání zájmy a práva malého fotbalu a mužstev sdružených v MF Olomouc vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím v Olomouci a dbá přitom všestranného prospěchu MF Olomouc a členských mužstev i účastníků soutěží,

e) může vydávat vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje malého fotbalu a tiskoviny pro potřeby soutěží,

f) zabezpečuje propagaci malého fotbalu v hromadných sdělovacích prostředcích.

3. MF Olomouc spolupracuje s AMF ČR, z.s.

4. MF Olomouc je neutrální v otázkách politických a náboženských, a to s tím, že jakákoli diskriminace země, osoby nebo skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví a jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a podobně, je v rámci MF Olomouc nepřípustná a podléhá disciplinárnímu opatření.

Článek 3

Členství

1. Členy MF Olomouc se mohou stát fyzické osoby. Fyzické osoby nabývají členství v MF Olomouc příslušností k členským mužstvům MF Olomouc prostřednictvím přihlášky. Mužstvo je přijato za člena MF Olomouc Výkonným výborem MF Olomouc na základě předložení písemné přihlášky. Přihláška obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do MF Olomouc dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy, řády a předpisy MF Olomouc a podřizovat se rozhodnutím orgánů MF Olomouc. Nový členský klub je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno identifikační číslo platné v rámci MF Olomouc.

2. Práva a povinnosti členů MF Olomouc a účastníků soutěží upravují Stanovy, řády a předpisy MF Olomouc.

3. Mezi základní práva a povinnosti členů a účastníků soutěží patří:

a) zúčastňovat se soutěží v malém fotbale, mít za tím účelem registrované hráče podle příslušných předpisů (registrační řád) a pověřovat jednotlivce v soutěžích funkcemi,

b) zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců jednání příslušných orgánů MF Olomouc, na nich platně hlasovat a volit členy orgánů MF Olomouc,

c) obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány MF Olomouc a obdržet do 30 dnů odpověď,

d) včas platit příspěvky a poplatky, pokud jsou stanoveny příslušnými předpisy,

e) dodržovat Stanovy, řády a předpisy MF Olomouc, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů MF Olomouc s právem odvolat se proti rozhodnutím vydaným v 1. instanci,

f) komunikovat s AMF ČR výhradně prostřednictvím MF Olomouc, nestanoví-li předpisy jinak.

4. Práva a povinnosti členů MF Olomouc jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy MF Olomouc. O případném převodu práv k soutěžím rozhoduje Výkonný výbor MF Olomouc.

5. Členství fyzických osob v MF Olomouc zaniká ukončením jejich činnosti v členském mužstvu malého fotbalu. Členství mužstev v MF Olomouc zaniká z následujících důvodů:

a) vystoupením,

b) odnětím členství výkonným výborem MF Olomouc pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc,

c) ukončením fotbalové činnosti.

Společná ustanovení pro činnost orgánů MF Olomouc

Článek 4

Rozhodování orgánů MF Olomouc

1. Orgány MF Olomouc mohou přijímat usnesení a volit, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánů s hlasem rozhodujícím.

2. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné.

3. Volby do orgánů jsou tajné nebo veřejné dle rozhodnutí VH.

4. Je-li na jmenovitou funkci navržen jen jeden kandidát, hlasuje se veřejně. Kandidát je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů.

5. Je-li na jmenovitou funkci navrženo více kandidátů a dále při volbě ostatních členů Výkonného výboru, členů Odvolací a revizní komise, jsou v prvním kole voleb zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných oprávněných delegátů v pořadí podle získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v prvním kole voleb zvolen stanovený počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb. V něm je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů. Pokud je stanoveno, že do orgánu se volí v určitém počtu náhradníci, stanou se jimi ti, kteří z nezvolených kandidátů získají největší počet hlasů.

6. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech MF Olomouc delegáti, kteří dovršili 18 let.

7. Výkonný výbor MF Olomouc vydá volební řád orgánů MF Olomouc, v němž zásady stanovené v odst. 3-5 blíže upraví.

Článek 5

Právní postavení

MF Olomouc má právní subjektivitu.

Článek 6

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem MF Olomouc je valná hromada, která se schází každoročně. Valnou hromadu je Výkonný výbor povinen svolat nejpozději 5 týdnů před jejím konáním. Mužstva, zúčastňující se soutěží v malém fotbalu vysílají na Valnou hromadu svého delegáta s hlasem rozhodujícím. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na Valné hromadě 1 hlas. Členové Výkonného výboru MF Olomouc, členové Odvolací a revizní komise a předsedové komisí MF Olomouc se jednání Valné hromady zúčastňují s hlasem poradním.

2. Mimořádnou Valnou hromadu svolá Výkonný výbor, pokud to sám považuje za nutné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina mužstev, která startují v soutěžích řízených MF Olomouc.

3. Návrhy na členy Výkonného výboru a na členy Odvolací a revizní komise mohou podávat jednotlivá mužstva, zúčastňující se soutěží v malém fotbalu, Výkonnému výboru MF Olomouc nejpozději do 14 dní před konáním Valné hromady.

4. Valná hromada zejména:

a) projednává zprávu o stavu rozvoje malého fotbalu, o činnosti Výkonného výboru a zprávu Odvolací a revizní komise,

b) projednává připomínky a podněty k činnosti MF Olomouc a návrhy na změny a doplňky Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc,

c) schvaluje strategii rozvoje malého fotbalu na čtyřleté období,

d) volí:

5 členů Výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni všemi přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím,

3 členy a 1 až 2 náhradníky Odvolací a revizní komise, kteří jsou voleni všemi přítomnými delegáty Valné hromady s hlasem rozhodujícím.

Článek 7

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor má 5 členů včetně předsedy (čl. 6 odst. 4 písm. d)). Funkční období Výkonného výboru je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá Valná hromada pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu. Schází se zpravidla 1x měsíčně.

2. Výkonný výbor zabezpečuje usnesení Valné hromady. Ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje rozvoj materiální, personální a finanční základny malého fotbalu na Olomoucku. Pečuje zejména o výchovu rozhodčích a dalších funkcionářů, vznik nových hřišť, zvyšování kvality dosavadních zařízení pro malý fotbal, stará se o popularizaci malého fotbalu na veřejnosti prostřednictvím médií a dalšími formami.

3. Výkonný výbor zabezpečuje soutěže v malém fotbalu. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy. Jmenuje a odvolává předsedu a členy Sportovně technické komise (STK), Disciplinární komise (DK), případně dalších komisí (materiálního rozvoje malého fotbalu, rozhodčích, marketingové apod.). Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou Stanovami, řády a předpisy MF Olomouc vyhrazeny Valné hromadě, Odvolací a revizní komisi, či jiným orgánům.

4. Výkonný výbor je statutárním orgánem MF Olomouc. Navenek za něj jedná předseda, nebo z jeho pověření jiný činovník či pracovník.

Článek 8

Odvolací a revizní komise

1. Odvolací a revizní komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím řídících komisí soutěží MF Olomouc (STK, DK). Odvolací a revizní komise se schází podle potřeby rozhodovat v odvolacím řízení.

2. Odvolací a revizní komise provádí kontrolu hospodaření orgánů MF Olomouc. Za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, jejichž služeb je oprávněna ke kontrolní činnosti využívat.

3. Funkční období Odvolací a revizní komise je 4 roky. Změny v jejím složení může činit každá Valná hromada.

4. Odvolací a revizní komise má 3 členy a 1 až 2 náhradníky. Členové Odvolací a revizní komise zvolí ze svého středu předsedu.

5. Člen Odvolací a revizní komise nesmí být členem žádného voleného ani jmenovaného orgánu MF Olomouc. O vyloučení člena Odvolací a revizní komise z rozhodování platí ustanovení, že je vyloučen z rozhodování komise ve věci, v níž může být pro jeho vztah k projednávané záležitosti zpochybněna jeho objektivita. O vyloučení člena z rozhodování Odvolací a revizní komise rozhodne předseda.

Článek 9

Majetek MF Olomouc

1. Majetek MF Olomouc tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), pohledávky a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku MF Olomouc jsou zejména příjmy z členských příspěvků, z účelových příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.

3. Majetek MF Olomouc slouží výhradně k naplnění poslání MF Olomouc a v zájmu členů MF Olomouc.

Článek 10

Rozhodování orgánů

1. Rozhodování o právech a povinnostech členů MF Olomouc a účastníků soutěží je zásadně dvouinstanční.

2. Žádnému členu MF Olomouc a účastníku soutěže nesmí být odepřeno dovolat se práva před orgány MF Olomouc. Orgány MF Olomouc jsou povinny uzpůsobit svou činnost tak, aby nedocházelo k průtahům, a podněty, o nichž mají rozhodnout, byly projednány řádně a včas.

3. Orgány MF Olomouc dbají na to, aby práva členů MF Olomouc a účastníků soutěží byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky. Porušování Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc, jejich obcházení, jakož i neplnění či porušování povinností uložených orgány MF Olomouc podle nich, je nepřípustné a podléhá sankcím.

Článek 11

Uplatňování práv a řešení sporů

1. Členové MF Olomouc, organizační součásti a účastníci soutěží v malém fotbalu jsou povinni spory mezi sebou, vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů MF Olomouc, řešit prostřednictvím orgánů MF Olomouc. I v případech, kdy zákony České republiky umožňují obrátit se v takových záležitostech i ve věcech rozhodnutí orgánů MF Olomouc na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které poskytují Stanovy, řády a předpisy MF Olomouc.

Článek 12

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny 22. Valnou hromadou MF Olomouc dne 28.2.2022.

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
26.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android