logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Stanovy MFO“

Stanovy SFMO

Stanovy ke stažení ve formátu DOC

Stanovy ke stažení ve formátu PDF

STANOVY
SDRUŽENÍ FUTSALOVÝCH MUŽSTEV OLOMOUC

Základní ustanovení

Článek 1

Název a sídlo

1. Sdružení futsalových mužstev Olomouc („SFMO“) je občanským sdružením vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. Je organizátorem a představitelem futsalu v Olomouckém regionu. Hlásí se k odkazu a navazuje na činnost již dříve existujícího SFM Olomouc založeného v roce 1971 pod názvem Malá kopaná SSM, později pod názvem oddíl Malého fotbalu při SK Olomouc Sigma MŽ v letech 1989 – 1999 a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

2. Sídlem SFMO je Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 771 00.

Článek 2

Cíl činnosti

1. Cílem činnosti SFMO je pečovat o komplexní rozvoj futsalu v Olomouckém regionu a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky prostřednictvím činnosti ve futsalových mužstvech vést sportovce k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života.

2. Svou činnost uskutečňuje SFMO zejména tím, že:

a) je zřizovatelem, vlastníkem, pořadatelem a organizátorem futsalových utkání a soutěží všech tříd, které přímo řídí svými orgány podle jím vydaných pravidel futsalu a na základě řádů a předpisů, které pro jejich řízení sám vydává

b) vedle předpisů pro organizaci a řízení soutěží, kterými jsou zejména soutěžní řád, rozpisy soutěží, registrační řád, přestupní řád, disciplinární řád apod., vydává i statuty a řády upravující činnost orgánů SFMO, podmínky pro účast v soutěžích SFMO, zásady pro rozhodování sporů v SFMO, pro nakládání s majetkem SFMO atd.

c) organizuje a řídí přípravu a činnost rozhodčích a dalších činovníků včetně jejich školení a dalšího vzdělávání

d) prosazuje a chrání zájmy a práva futsalu, a mužstev sdružených v SFMO vůči státním, politickým a jiným orgánům a organizacím v Olomouci a dbá přitom všestranného prospěchu SFMO a členských mužstev i účastníků soutěží

e) může vydávat vlastní odbornou literaturu na podporu rozvoje futsalu a tiskoviny pro potřeby soutěží;

f) zabezpečuje propagaci futsalu v hromadných sdělovacích prostředcích.

4. SFMO spolupracuje s ČMFS

5. SFMO je neutrální v otázkách politických a náboženských, a to s tím, že jakákoli diskriminace země, osoby nebo skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví a jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a podobně, je v rámci SFMO nepřístupná a podléhá disciplinárnímu opatření.

Článek 3

Členství

1. Členy SFMO se mohou stát fyzické osoby. Fyzické osoby nabývají členství v SFMO příslušností k členským mužstvům SFMO. Členským mužstvem SFMO se stane právnická osoba, přijatá za člena SFMO výkonným výborem SFMO. Právnická osoba žádající o přijetí za člena SFMO musí předložit písemnou přihlášku. Přihláška do SFMO obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do SFMO dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy, řády a předpisy SFMO a podřizovat se rozhodnutím orgánů SFMO. Nový členský klub je vzat do ústřední registrace a je mu přiděleno identifikační číslo platné v rámci SFMO.

2. Práva a povinnosti členů SFMO a účastníků soutěží upravují Stanovy, řády a předpisy SFMO.

3. Mezi základní práva a povinnosti členů a účastníků soutěží patří:

a) zúčastňovat se soutěží SFMO, mít za tím účelem registrované hráče podle příslušných předpisů (registrační řád) a pověřovat jednotlivce v soutěžích funkcemi

b) zúčastňovat se prostřednictvím svých zástupců jednání příslušných orgánů SFMO, na nich platně hlasovat a volit členy orgánů SFMO

c) obracet se s připomínkami a podněty, návrhy a žádostmi na orgány SFMO a obdržet do 30 dnů odpověď

d) včas platit příspěvky a poplatky, pokud jsou stanoveny příslušnými předpisy

e) dodržovat Stanovy, řády a předpisy SFMO, zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky a podrobovat se rozhodnutím orgánů SFMO s právem odvolat se proti rozhodnutím vydaným v 1. instanci

f) komunikovat s  ČMFS výhradně prostřednictvím SFMO nestanoví-li předpisy jinak

4. Práva a povinnosti členů SFMO jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy SFMO. O případném převodu práv k soutěžím rozhoduje výkonný výbor SFMO.

5. Členství fyzických osob v SFMO zaniká ukončením jejich činnosti v členském mužstvu SFMO. Členství právnických osob v SFMO zaniká z následujících důvodů:

a) vystoupením

b) odnětím členství výkonným výborem SFMO pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze Stanov, řádů a předpisů SFMO

c) ukončením futsalové činnosti nebo právním zánikem člena

Společná ustanovení pro činnost orgánů SFMO

Článek 4

Rozhodování orgánů SFMO

1. Orgány SFMO mohou přijímat usnesení a volit, je-li hlasování přítomna nadpoloviční většina členů nebo delegátů orgánů s hlasem rozhodujícím

2. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů. Hlasování je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné

3. Volby do orgánů jsou tajné nebo veřejné dle rozhodnutí VH

4. Je-li na jmenovitou funkci navržen jen jeden kandidát hlasuje se veřejně. Kandidát je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných oprávněných delegátů

5. Je-li na jmenovitou funkci navrženo více kandidátů a dále při volbě ostatních členů výkonného výboru, členů odvolací a revizní komise, jsou v prvním kole voleb zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných oprávněných delegátů v pořadí podle získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v první kole voleb zvolen stanovený počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb. V něm je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů. Pokud je stanoveno, že do orgánu se volí v určitém počtu náhradníci, stanou se jimi ti, kteří z nezvolených kandidátů získají největší počet hlasů.

6. Výkon volené funkce ve Výkonném výboru SFMO, je neslučitelný s výkonem funkce rozhodčího

7. Právo hlasovat, volit a být volen mají v orgánech SFMO delegáti, kteří dovršili 18 let

8. Výkonný výbor SFMO vydá volební řád orgánů SFMO, v němž zásady stanovené v odst. 3-5 blíže upraví.

Článek 5

Právní postavení

Sdružení futsalových mužstev Olomouc má právní subjektivitu.

Článek 6

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem SFMO je valná hromada, která se schází každoročně. Valnou hromadu je výkonný výbor povinen svolat nejpozději 5 týdnů před jejím konáním. Mužstva, zúčastňující se soutěží SFMO vysílají na valnou hromadu svého delegáta s hlasem rozhodujícím. Každý delegát s hlasem rozhodujícím má na valné hromadě 1 hlas. Členové výkonného výboru SFMO, členové odvolací a revizní komise a předsedové komisí SFMO se jednání valné hromady zúčastňují s hlasem poradním.

2. Mimořádnou valnou hromadu svolá výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina mužstev, která startují v soutěžích řízených SFMO.

3. Návrhy na  členy výkonného výboru a na členy odvolací a revizní komise mohou podávat jednotlivá mužstva zúčastňující se soutěží SFMO výkonnému výboru SFMO, nejpozději do 14 dní před konáním valné hromady

4. Valná hromada zejména:

a) projednává zprávu o stavu rozvoje futsalu v SFMO a o činnosti výkonného výboru, a zprávu odvolací a revizní komise

b) projednává připomínky a podněty k činnosti SFMO a návrhy na změny a doplňky Stanov, řádů a předpisů SFMO

c) schvaluje strategii rozvoje futsalu v SFMO na čtyřleté období

d) volí:

5 členů výkonného výboru bez určení funkcí, kteří jsou voleni všemi přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím

3 členy a 2 náhradníky odvolací a revizní komise, kteří jsou voleni všemi přítomnými delegáty valné hromady s hlasem rozhodujícím.

Článek 7

Výkonný výbor

1. Výkonný výbor má 5 členů včetně předsedy (čl. 6 odst. 4 písm. d)). Funkční období výkonného výboru je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá valná hromada pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností vyplývajících ze Stanov, řádů a předpisů SFMO. Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu. Schází se zpravidla 1x měsíčně

2. Výkonný výbor zabezpečuje usnesení valné hromady. Ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy zajišťuje rozvoj materiální, personální a finanční základny futsalu na Olomoucku. Pečuje zejména o výchovu rozhodčích a dalších funkcionářů, vznik nových hřišť, zvyšování kvality dosavadních zařízení pro futsal, stará se o popularizaci futsalu na veřejnosti prostřednictvím médií, a dalšími formami

3. Výkonný výbor zabezpečuje soutěže SFMO. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy. Jmenuje a odvolává předsedu a členy sportovně technické komise (STK), disciplinární komise (DK), komise rozhodčích (KR), případně dalších komisí (materiálního rozvoje futsalu, marketingové apod.). Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou Stanovami, řády a předpisy SFMO vyhrazeny valné hromadě, odvolací a revizní komisi, či jiným orgánům

4. Výkonný výbor je statutárním orgánem SFMO. Navenek za něj jedná předseda  nebo z jeho pověření jiný činovník či pracovník

Článek 8

Odvolací a revizní komise

1. Odvolací a revizní komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím řídících komisí soutěží SFMO (STK, DK, KR). Odvolací a revizní komise se schází podle potřeby rozhodovat v odvolacím řízení, nejméně však 1x za měsíc.

2. Odvolací a revizní komise provádí kontrolu hospodaření orgánů SFMO. Za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, jejichž služeb je oprávněna ke kontrolní činnosti využívat.

3. Funkční období odvolací a revizní komise je 4 roky. Změny v jejím složení může činit každá valná hromada.

4. Odvolací a revizní komise má 3 členy a 2 náhradníky. Členové odvolací a revizní komise zvolí ze svého středu předsedu

5. Člen odvolací a revizní komise nesmí být členem žádného voleného ani jmenovaného orgánu SFMO, včetně činnosti rozhodčího. O vyloučení člena odvolací a revizní komise z rozhodování platí ustanovení, že je vyloučen z rozhodování komise ve věci, v níž může být pro jeho vztah k projednávané záležitosti zpochybněna jeho objektivita. O vyloučení člena z rozhodování ORK rozhodne předseda

Článek 9

Majetek SFMO

1. Majetek SFMO tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), pohledávky a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku SFMO jsou zejména příjmy  z členských příspěvků,  z účelových příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů

3. Majetek SFMO slouží výhradně k naplnění poslání SFMO v zájmu členů SFMO.

Ustanovení jiná, a závěrečná

Článek 10

Rozhodování orgánů

1. Rozhodování o právech a povinnostech členů SFMO a účastníků soutěží je zásadně dvouinstanční

2. Žádnému členu SFMO a účastníku soutěže nesmí být odepřeno dovolat se práva před orgány SFMO. Orgány SFMO jsou povinny uzpůsobit svou činnost tak, aby nedocházelo k průtahům a podněty, o nichž mají rozhodnout, byly projednány řádně a včas.

3. Orgány SFMO dbají na to, aby práva členů SFMO a účastníků soutěží byla uplatňována v souladu se zásadami fair play a pravidly morálky. Porušování Stanov, řádů a předpisů SFMO, jejich obcházení, jakož i neplnění či porušování povinností uložených orgány SFMO podle nich, je nepřípustné a podléhá sankcím.

Článek 11

Uplatňování práv a řešení sporů

1.Členové SFMO, organizační součásti a účastníci soutěží SFMO jsou povinni spory mezi sebou vyplývající ze Stanov, řádů a předpisů SFMO řešit prostřednictvím orgánů SFMO. I v případech, kdy zákony České republiky umožňují obrátit se v takových záležitostech i ve věcech rozhodnutí orgánů SFMO na řádný soud, jsou strany zúčastněné ve sporu povinny vyčerpat k jeho urovnání všechny prostředky, které poskytují Stanovy, řády a předpisy SFMO.

Článek 12

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou SFMO dne 23.05.2011

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
13 kolo  Darkside
FC Chořelice  FC Hroší stavby
Hajduk Olomouc  MK Jívová
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android