logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Volební řád“

Volební řád

VOLEBNÍ  ŘÁD

Valné hromady Malého fotbalu Olomouc

článek 1

Základní ustanovení

 1. Valná hromada MFO volí  členy výkonného výboru bez určení funkcí   ( VV MFO ) a členy odvolací a revizní komise ( ORK MFO  )  podle čl 7. odst. 1 Stanov  MFO
 2. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina přítomných delegátů usnášeníschopné valné hromady

článek 2

Návrhy kandidátů do funkcí

 1. Kandidáty do funkcí uvedených v čl. 1 odst. 1 mohou navrhovat výhradně mužstva, která  jsou v době konání valné hromady účastníky soutěží řízených MFO, bez ohledu na to, zda jejich delegáti se valné hromady zúčastní či nikoli (čl.6 odst.3 Stanov MFO). Z toho důvodu je MFO povinen informovat  všechna tato mužstva o jejich právu navrhovat kandidáty do funkcí včas ( čl. 6 odst. 3 Stanov MFO )

2   Návrhy   kandidátů  musí být doručeny doporučenou poštou na adresu VV MFO nebo osobně do podatelny MFO  nejpozději 14 dní přede dnem konání valné hromady ( čl.6 odst.3 Stanov MFO), potvrzeny  podpisy dvou jeho oprávněných funkcionářů (návrhy musí mít MFO 14 dní přede dnem konání valné hromady fyzicky k dispozici). Orgány MFO ani jiné, než výše uvedené subjekty, kandidáty do funkcí navrhovat nemohou

3    Předsedu MFO volí VV ze svého středu. Návrhy na členy VV MFO a členů ORK MFO mohou

předkládat všechna mužstva hrající soutěže řízené VV MFO. Navržený kandidát musí se svou volbou vyslovit souhlas, a to buď písemně  nebo veřejným prohlášením před volební komisí nebo před valnou hromadou

4.   Kandidát do funkce je oprávněn kdykoli se své kandidatury vzdát, a to i v kterékoli fázi voleb

5.  Kandidáty do funkcí, kteří nejsou delegáty valné hromady, je VV MFO povinen pozvat na VH jako

hosty

článek 3

Registrace kandidátů

 1. Návrhy kandidátů, které došly před konáním valné hromady, přijímá VV MFO, který zpracuje jejich osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní číslo, stručná charakteristika činnosti v MFO, kdo návrh předložil) a vytvoří z nich písemný podklad (seznam) pro jednání valné hromady. Kandidáti musí být v seznamu rozděleni podle jejich kandidatury do funkce člena VV a do ORK MFO
 2. Volební komise převezme od VV MFO seznam kandidátů včetně originálů písemných návrhů mužstev a ověří, zda splňují podmínky dané Stanovami MFO a tímto volebním řádem (termín podání návrhu, oprávněnost návrhu, navrhující, věk kandidáta, souhlas kandidáta). Volební komise ani valná hromada nejsou oprávněny stanovovat pro registraci kandidátů žádné další podmínky. Pokud návrh kandidáta nesplňuje podmínky pro registraci, volební komise takový návrh kandidáta ze seznamu vyškrtne. Vyškrtnutý kandidát může znovu kandidovat jen tehdy, jestliže bude navržen do funkce v případě uvedeném v odst. 3, pokud bude splňovat podmínky pro kandidaturu

3.   Stane-li se, že před zahájením valné hromady nejsou navrženi kandidáti do funkcí včetně náhradníků ORK v dostatečném počtu nebo dojde-li na valné hromadě k tomu, že pro volby do funkcí nezbývá dostatečný počet kandidátů, vyzve volební komise delegáty k navržení dalších kandidátů, které zaregistruje, splňují-li podmínky pro kandidaturu (odst. 2)

4.  V případě námitky delegáta s hlasem rozhodujícím proti registraci kandidáta, proti opomenutí registrace kandidáta, či proti vyškrtnutí kandidáta ze seznamu (odst. 2), je volební komise povinna předložit námitku k rozhodnutí valné hromadě. O uplatnění či neuplatnění námitky rozhodne valná hromada veřejným hlasováním

5.  Když volební komise dospěje k závěru, že kandidátka je připravena pro volby, uzavře ji       a předseda volební komise prohlásí, že všichni kandidáti jsou platně zaregistrováni. Ještě před tím je však povinen položit delegátům otázku, zda někdo z nich nemá ke kandidátům připomínky, a to bez ohledu na to, zda došlo před tím k řešení námitek podle odst. 4, či nikoli

článek 4

Volební komise

 1. Volební komise je orgánem valné hromady. Delegáti valné hromady schvalují jejího předsedu a 2 další členy z řad delegátů valné hromady s hlasem rozhodujícím. Volební komise řídí volby podle Stanov MFO a tohoto volebního řádu
 2. Člen volební komise má po celou dobu svého působení ve funkci všechna práva delegáta s hlasem rozhodujícím (volit, hlasovat apod.). Člen volební komise však nemůže kandidovat do žádné volené funkce v MFO. Jestliže by byl člen volební komise v průběhu valné hromady navržen do některé funkce, kterou má valná hromada zvolit, pak, přijme-li takovou kandidaturu, je povinen se členství ve volební komisi vzdát a valná hromada schválí nového člena volební komise
 3. Pokud se stane, že v průběhu voleb dojde k situaci, kterou tento volební řád neupravuje, navrhne volební komise valné hromadě ke schválení postup respektující principy Stanov MFO a zásady tohoto volebního řádu. Volební komise je rovněž oprávněna pro potřeby voleb na valné hromadě provádět výklad tohoto volebního řádu

článek  5

Volby členů VV MFO a členů ORK MFO

 1. Volby členů VV MFO a ORK se uskuteční veřejně, a to i v  případě, že by byl do těchto funkcí navržen jen stejný počet kandidátů, který má být zvolen
 2. Volby do VV MFO a do ORK musí být provedeny odděleně. Volbu  VV MFO je třeba ukončit před tím, než se přistoupí k volbě ORK. Pro volby do VV MFO a ORK platí následující ustanovení tohoto článku
 3. V prvním kole hlasování jsou zvoleni kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů v pořadí podle většího počtu získaných hlasů, až do počtu členů orgánu, který má být zvolen
 4. Stane-li se, že na posledním místě pořadí volených členů orgánů získají kandidáti stejný počet hlasů, splňují-li podmínku nadpoloviční většiny hlasů a stanovený počet členů orgánu by tak byl překročen, koná se mezi těmito kandidáty rozhodovací volba. Zvolen je  ten kandidát, který v rozhodovací volbě získá větší počet hlasů
 5. Není-li v prvním kole voleb zvolen stanovený počet členů orgánů nadpoloviční většinou, koná se druhé kolo voleb z těch kandidátů, kteří byli navrženi. Do druhého kola postupuje nejvýše dvojnásobný počet kandidátů na místa členů orgánu, které je třeba ještě zvolit.  Ve druhém kole je zvolen zbývající počet členů orgánů, jimiž se stanou ti, kteří získají největší počet hlasů
 6. Pokud není do funkcí navržen dostatečný počet kandidátů tak, aby bylo možno dostát požadavkům ustanovení odst. 4 a 5, vyzve předseda volební komise delegáty, k návrhům dalších kandidátů. Podmínky pro návrhy kandidátů ( čl. 2 ) a registraci kandidátů ( čl. 3 ) musí být splněny s ohledem na to, že k navrhování dochází až v průběhu valné hromady.To platí i pro případy uvedené v čl. 5 odst. 5.
 7. Kandidatura za člena VV MFO a člena ORK zároveň se vylučují. Nezvolený  kandidát za člena VV může kandidovat v průběhu valné hromady za člena ORK, a to i v případě, že by byl do funkcí členů a náhradníků ORK navržen předem již dostatečný počet kandidátů. Člen ORK nemůže být předsedou MFO ani členem jeho VV.

článek 6

Veřejné hlasování

Veřejně se hlasuje zvednutím mandátu delegáta s hlasem rozhodujícím.

článek 7

Platnost hlasování

 1. Volby jsou právoplatné  zúčastní-li se jich (hlasuje veřejně) nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, jejichž účast byla zaregistrována mandátovou komisí
 2. Volební komise rozhoduje o platnosti hlasování

3.  Kandidát je zvolen, hlasovala-li pro něj platně nadpoloviční většina delegátů, kteří se zúčastnili právoplatných voleb (odst.1)

5.  Volební komise po každém kole hlasování a po rozhodovací volbě oznámí jména a   příjmení zvolených kandidátů. V případě veřejného hlasování volební komise oznámí kolik delegátů hlasovalo pro kandidáta, kolik bylo proti a kolik delegátů se zdrželo hlasování a zda byl do funkce zvolen. Obsahem sdělení volební komise o výsledku  hlasování je informace o tom, kolik delegátů volilo,  kolik platných hlasů kandidát obdržel a zda byl do funkce zvolen

článek 8

Režim povolávání  náhradníků ORK

 1. Náhradníky členů ORK se stanou ti, kteří  z nezvolených kandidátů získají největší počet   hlasů až do počtu náhradníků, který je třeba zvolit ( 2 ). Jestliže by podmínku získání   největšího počtu hlasů z nezvolených kandidátů splnilo více kandidátů, než je třeba zvolit do funkce náhradníků, koná se rozhodovací volba

2.. Náhradníci ORK se stávají v průběhu funkčního období členy ORK, uvolní-li se trvale místo člena v ORK, a to podle následujících zásad:

a)      funkci člena ORK obsadí náhradník, který získal na valné hromadě z náhradníků větší počet hlasů,

b)      nelze-li rozhodnout podle kriteria stanoveného v písm. a ) nastoupí do funkce starší  z náhradníků

článek 9

Odvolání z funkce

 1. Valná hromada je oprávněna odvolat z funkce člena výkonného výboru i člena odvolací a revizní komise v průběhu funkčního období těchto orgánů
 2. Členy orgánů uvedených v odst. 1 lze odvolat jen jednotlivě a jmenovitě. Nelze z funkce odvolat celý výkonný výbor nebo celou odvolací a revizní komisi
 3. Návrh na odvolání člena orgánu může podat výkonný výbor nebo mužstvo zúčastňující se  soutěží MFO ( čl. 7 odst. 1 Stanov MFO ). Návrh na odvolání člena orgánu musí být zařazen na program valné hromady s uvedením jména a příjmení člena orgánu, který má být odvolán.
 4. Pokud je program valné hromady takto schválen, schválí valná hromada volební komisi ( v zásadě se jedná o negativní volbu ),  která připraví hlasování o odvolání člena orgánu z funkce. Jedná-li se o odvolání předsedy MFO, člena VV MFO nebo člena odvolací a revizní komise, hlasují o odvolání všichni delegáti s hlasem rozhodujícím.  Hlasování o odvolání musí být tajné. Volební komise při přípravě hlasování použije přiměřeně ustanovení volebního řádu o tajné volbě s tím, že hlasovací lístky musí být vyhotoveny tak, aby vůle hlasujícího delegáta mohla být projevena zcela nepochybně ( „Souhlasím s odvoláním – jméno a příjmení – z funkce člena výkonného výboru / odvolací a revizní komise  ANO –NE „). O platnosti hlasování platí obdobně ustanovení čl. 7
 5. Předseda volební komise oznámí výsledek hlasování způsobem stanoveným v čl. 7 odst. 5

článek 10

Doplňovací volba

 1. Stane-li se, že se z jakýchkoli důvodů uvolní místo člena výkonného výboru v průběhu funkčního období, uskuteční se na nejbližší valné hromadě doplňovací volba. Doplňovací volba člena odvolací a revizní komise se uskuteční tehdy, nemůže-li již být počet členů odvolací a revizní komise doplněn náhradníky
 2. Pokud dojde k uvolnění místa v orgánu před valnou hromadou nebo je-li podán návrh  na  odvolání  člena  orgánu  z funkce,  který  podle  čl. 9  odst. 3  musí být zařazen do návrhu programu valné hromady, učiní Výkonný výbor  všechna opatření  podle tohoto volebního řádu k uskutečnění doplňovací  volby  a   rovněž  doplňovací volba se provede stejným způsobem, jako volí-li se celý orgán

článek 11

Archivace volebních dokumentů

 1. Volební komise zpracuje o volbě členů orgánů protokol, jehož formulář tvoří přílohu tohoto volebního řádu. Protokol se zpracovává jen o volbě těch osob, které byly zvoleny do funkcí. Protokol podepíší všichni členové volební komise. Řádně zpracovaný protokol předá předseda volební komise do jednoho týdne po skončení valné hromady předsedovi MFO.
 2. Volební komise je povinna zároveň s protokolem předat předsedovi MFO všechny  dokumenty voleb, a to, písemně podané návrhy mužstev do funkcí členů orgánů MFO, seznam s charakteristikami navržených kandidátů ( členové VV MFO, členové ORK) jednotlivých kol voleb případně rozhodovacích voleb
 3. Výkonný výbor MFO je povinen dokumenty uvedené v odst. 1 a 2  vést ve svém archivu nejméně do 31. prosince roku, v němž uplynou od volby orgánu MFO 4 roky

článek 12

Závěrečná ustanovení

 1. Tento volební řád schválila Valná hromada SFMO na základě Stanov ČMFS dne 26. ledna 2012.  Tímto dnem nabylo toto úplné znění účinnosti.
Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
26.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android