logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Disciplinární řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

I

Úvodní ustanovení

článek 1

Působnost disciplinárního řádu

1. Podle Disciplinárního řádu Výkonného výboru Malého fotbalu Olomouc (dále jen  DŘ) se projednávají všechna disciplinární provinění v olomouckém regionu, tj. všechna provinění účastníků organizovaných Výkonným výborem (dále jen VV) a to bez ohledu na to, zda je provinilý členem Malého fotbalu Olomouc (dále jen MFO) či nikoliv. Tresty uložené Disciplinární komisí (dále jen DK) podle DŘ mají platnost pro všechna utkání v soutěži řízené VV MFO

2. Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění související s přípravou a organizací soutěží, zejména v přestupním řízení, při uzavírání smluv apod.

článek 2

Druhy disciplinárních provinění

V disciplinárním řízení v MFO se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců, kolektivů, funkcionářů a rozhodčích:

1. Porušení platných řádů, směrnic, nařízení, rozhodnutí apod. VV a jeho orgánů

2. Provinění související s účastí v soutěžích organizovaných VV a jeho dalšími orgány

3. Jiná provinění znevažující jméno MFO

4. Provinění v přátelských a turnajových utkáních v regionu Olomouc podléhají disciplinárnímu řízení podle tohoto DŘ. V propozicích všech turnajů pořádaných bez mezinárodní účasti nesmí být stanoveny odchylky od tohoto DŘ.

5. Porušení směrnic a nařízení mužstev, jejichž je provinilý členem, se projednávají rovněž podle tohoto DŘ

článek 3

Účel disciplinárního řízení

Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců, kolektivů, funkcionářů a rozhodčích. DK je povinna dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter

II

Disciplinární tresty

článek 4

Druhy disciplinárních trestů

1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:

a) důtka

b) peněžitá pokuta

c) zastavení závodní činnosti

d) zákaz výkonu funkce

2. V disciplinárním řízení lze kolektivům ukládat tyto tresty:

a) důtka

b) peněžitá pokuta

c) odečet bodů po skončení ročníku

d) zastavení závodní činnosti

e) vyloučení ze soutěže

3. Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení činí 3 měsíce až 1 rok. Podmíněný odklad trestu však nelze použít v případech, kdy je to v příkladovém sazebníku trestů výslovně uvedeno

4. Tresty uvedené v odst. 2 lze uložit pouze mužstvu

článek 5

Důtka

Důtka je nejnižším trestem ukládaným jednotlivcům i kolektivům. Ukládá se v případech méně závažných či ojedinělých provinění. Jednotlivci je možno uložit důtku pouze jednou v soutěžním ročníku. O zaznamenání důtky jednotlivcům rozhodne DK

článek 6

Peněžitá pokuta

1. Jednotlivcům a kolektivům lze uložit pokutu v souladu s platným sazebníkem pokut a to z částky, kterou má každé mužstvo při vstupu do soutěže zřízenu jako disciplinární limit

2. Za hráče napomínaného žlutou kartou se strhává z tohoto limitu peněžitá pokuta. Za tři žluté karty v jednom ročníku má hráč zastavenu činnost na jedno soutěžní utkání (následující), za šest žlutých karet dvě soutěžní utkání, za devět žlutých karet tři soutěžní utkání atd. Je to vždy zaznamenáno do evidenční karty mužstva

3. Hráč, který obdrží červenou kartu, je vyloučen ze hry a jeho mužstvu je stržena peněžitá pokuta. Hráč má automaticky zastavenou činnost na následující utkání a je mu toto vždy zaznamenáno do evidenční karty mužstva. O případném zvýšení trestu rozhodne nejbližší DK. Trest zastavení činnosti se přenáší do dalšího ročníku. V opakovaném vyloučení v průběhu jedné sezony, bude peněžitá pokuta zvýšena násobkem 2x

4. Po vyčerpání disciplinárního limitu upozorní DK zprávou SMS vedoucího mužstva na tuto skutečnost. Vedoucí mužstva nebo jeho zástupce je povinen doplnit tento limit na číslo účtu uvedené v přihlášce do soutěže a v případě, že tak neučiní, kontumuje se výsledek ve prospěch soupeře a celé mužstvo má zastavenu činnost do doby doplnění limitu

článek 7

Zastavení závodní činnosti

1. Trest zastavení závodní činnosti je možno uložit jednotlivci na určité časové období nebo na určitý počet soutěžních utkání. Trest na počet soutěžních utkání nesmí převyšovat 20 utkání, trest na časové období lze uložit nejvýše na 3 roky. Při uložení trestu na počet soutěžních utkání hráč nestartuje v mistrovských utkáních. Dopustí-li se hráč dalšího provinění v průběhu trestu na počet soutěžních utkání a bude mu za toto provinění uložen nový trest, původní trest se mu přeruší a jeho zbytek se vykoná až po odpykání nového trestu. Není-li trest na časové období delší než 6 měsíců, může být disciplinárním orgánem přerušen tak, aby byl vykonán v soutěžním období. Hráč, jemuž byl uložen trest na časové období, nesmí po dobu trvání trestu startovat v žádném soutěžním utkání malého fotbalu

2. Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivců, není-li delší než 3 měsíce, může být podmíněně odložen. K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit pouze tehdy, jestliže předchozí chování provinilce a okolnosti případu odůvodňují závěr, že již pohrůžka trestem přiměje provinilce k nápravě. Jestliže se potrestaný v této době znovu proviní tak, že je mu za nové provinění uložen jiný trest než důtka, vykoná současně i podmíněně odložený trest

3. Trest zastavení závodní činnosti mužstvu lze uložit nejvýš na šest soutěžních utkání. Tyto soutěžní utkání mužstvo neodehraje

4. V případě, kdy hráči obou mužstev mají z jakýchkoliv důvodů zastavenu závodní činnost a nastoupí do utkání, nezískají jejich mužstva žádné body a bude jim připočten brankový poměr 0:0.

článek 8

Zákaz výkonu funkce

1. Trest zákazu výkonu funkce lze uložit vedoucím mužstev, pořadatelům, rozhodčím a jiným osobám pověřeným obdobnými funkcemi na dobu nejvýše 2 roky. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí či činností se trest týká

2. Funkcionářům, kteří mají bezprostřední podíl na přípravě a průběhu utkání, lze uložit trest zákazu výkonu funkce na určitý počet soutěžních utkání, jestliže  délka trestu nepřevyšuje 3 měsíce. V době takto uloženého trestu nesmí  provinilec vykonávat stanovenou funkci, může se však podílet na přípravě  mužstva či jiné obdobné činnosti. Pro aplikaci příkladových sazebníků a případná další provinění platí obdobně ustanovení čl.7 odst.1 tohoto DŘ

3. Trest zákazu výkonu funkce lze též podmíněně odložit. Pro podmíněný odklad  trestu platí obdobně ustanovení čl.7 odst.2 tohoto DŘ

4. Trest zákazu výkonu funkce nelze uložit funkcionářům vykonávajícím volené funkce nebo funkce na základě pracovního poměru. V těchto případech disciplinární orgán potrestá provinilce peněžitou pokutou, případně přijme jiná vhodná opatření. Toto ustanovení nevylučuje možnost vyslovit těmto funkcionářům zákaz konkrétní činnosti ve vztahu k soutěžním utkáním, vstupu  na hrací plochu nebo na střídačku apod.

článek 9

Odečet bodů po skončení soutěže

1. Trest odečet bodů po skončení ročníku lze uložit pouze mužstvu, při jehož utkání k provinění došlo

2. Trest odečet bodů po skončení ročníku může být podmíněně odložen. V případě uložení nového ve zkušební době vykoná mužstvo oba tresty

článek 10

Vyloučení mužstva ze soutěže

Trest vyloučení mužstva ze soutěže lze ukládat pouze ve výjimečných případech za zvlášť závažné činy odporující principu poctivého sportovního soutěžení, v jejichž důsledku došlo k ovlivnění utkání nebo soutěže neregulérním způsobem. Disciplinární orgán určí s ohledem na závažnost provinění třídu soutěže, v níž bude moci mužstvo startovat v příštím ročníku soutěží

III

Disciplinární orgány

článek 11

Disciplinární orgány

Jediným disciplinárním orgánem v olomouckém regionu je DK v čele s jejím předsedou a je pověřená řízením disciplinární agendy. Je podřízena VV a její předseda je členem VV. DK vyřizuje disciplinární záležitosti v sezoně jedenkrát týdně. VV může v případě potřeby DK spojit se Sportovně technickou komisí do jednoho celku – STDK

článek 12

Působnost Disciplinární komise

DK projednává všechna disciplinární provinění v regionu Olomouc

článek 13

Pravomoc Disciplinární komise

Do pravomoci DK náleží zejména:

1. Provinění jednotlivců, kolektivů, funkcionářů a rozhodčích působících v okresních a městských soutěžích regionu Olomouc

2. Při proviněních v přestupním řízení náleží všechna provinění do pravomoci té DK, která přestupní řízení projednávala

3. Pro posouzení pravomoci DK je rozhodujícím datem 1.7. každého roku. Ke  30.6. každého roku uzavře DK materiály postupujících a sestupujících mužstev, aby je měla k dispozici před zahájením nové soutěže

IV

Postup v disciplinárním řízení

článek 14

Zahájení disciplinárního řízení

1. DK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:

a) zápis o utkání

b) vlastní zjištění DK

c) zpráva člena řídícího orgánu nebo jeho odborné komise

d) písemné oznámení mužstva

2. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje DK bez zbytečných odkladů

3. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než 1 rok. To se však netýká provinění, které je podnětem trestního stíhání. V takovém případě je možno disciplinární řízení zahájit do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozsudku soudu

článek 15

Průběh disciplinárního řízení

1. DK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu

2. K řádnému objasnění okolností provinění je DK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty a zprávy či jiné důkazní materiály. Úhrada nákladů pro svědky se provádí z prostředků mužstva, jehož je provinilý členem

článek 16

Účast provinilce

1. Provinilec má právo se jednání DK zúčastnit a o tomto svém rozhodnutí musí předem písemně nebo zprávou SMS informovat DK. Provinilec se bez předvolání nemusí disciplinárního řízení účastnit, může své vyjádření učinit písemně. V případě předvolání provinilce Disciplinární komisí je tento provinilec povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá mužstvo. Nedostaví-li se takto předvolaný provinilec bez řádné omluvy na zasedání DK, na nějž je předvolán, je v pravomoci DK zvážit, zda případ projedná v jeho nepřítomnosti či jeho projednávání odloží. Z této nepřítomnosti plynou v každém případě další disciplinární důsledky

2. Byl-li hráč v utkání vyloučen nebo dopustil-li se v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu kapitánem provinění a rozhodčím toto bylo uvedeno v zápise o utkání a oznámeno kapitánovi mužstva, je tím hráč vyrozuměn o tom, že se jeho provinění bude projednávat na nejbližším zasedání  DK

3. Mužstvo, jehož je provinilý členem, může DK zaslat své stanovisko k provinění a výši trestu

4. Vyžaduje-li to povaha provinění, předvolá DK k projednání případu vedoucího mužstva.  Za účast všech předvolaných odpovídá mužstvo

článek 17

Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení

1. Byl-li hráč v utkání vyloučen má okamžitě zastavenou závodní činnost. Zastavení závodní činnosti platí i v případě, kdy je po utkání v zápise o utkání rozhodčím uvedeno, že se hráč dopustil takového provinění, za které byl vyloučen. Tuto skutečnost bere mužstvo na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje zápis o utkání nebo zprávou DK. V těchto případech se může rozhodčí rozhodnout o tom, že odebere hráči průkaz, opravňující jej ke hře

článek 18

Závěr disciplinárního řízení

1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne DK o uložení trestu podle tohoto DŘ v případě, že k provinění došlo nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může DK též od potrestání upustit.

2. Rozhodnutí DK o potrestání musí obsahovat:

a) přesný druh trestu a údaj o jeho trvání

b) charakteristiku provinění, za které byl trest uložen

c) poučení o možnosti odvolání

článek 19

Účinnost disciplinárních trestů

1. Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu

2. Byla-li hráči zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního  řízení (viz čl.17 odst.1 tohoto DŘ), začíná účinnost trestu dnem zastavení  činnosti

3. Tresty za provinění v přestupním řízení se ukládají s účinností od data provinění

článek 20

Dokumentace disciplinárního řízení

1. Z jednání DK se pořizuje zápis, který obsahuje všechny podstatné údaje o průběhu a závěrech disciplinárních řízení. Zápisy z jednání DK jsou archivovány po dobu 5 let, zápisy o utkání 1 rok

2. O svém rozhodnutí vyrozumí DK zprávou SMS mužstvo, jehož je provinilec členem. Je-li provinilec nebo zástupce mužstva jednání DK přítomen, může být rozhodnutí DK vyhlášeno ústně

V

Zásady pro ukládání disciplinárních trestů

článek 21

Ukládání trestů

1. Projednává-li DK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti

2. Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje

3. Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění DK trest, nelze za tentýž skutek vést další disciplinární řízení

4. Je-li předmětem jednání řešení přestupku člena DK nebo VV jako hráče nebo přestupek v jeho mužstvu, nemá tento právo hlasovat

5. Při nedostavení se mužstva k soutěžnímu utkání následuje tento postup:

a) 1 nedostavení = 0:3 kontumačně a peněžitá pokuta

b) 2 nedostavení = 0:3 kontumačně, peněžitá pokuta a ztráta 2 bodů

c) 3 nedostavení = 0:3 kontumačně, peněžitá pokuta a ztráta 4 bodů

d) 4 nedostavení = vyloučení ze soutěže a peněžitá pokuta

Peněžité pokuty budou strženy z disciplinárního limitu příslušného mužstva.

6. Pokud je mužstvo ze soutěže vyloučeno nebo odstoupí pro nedostatek hráčů, je vedoucí mužstva povinen nahlásit STDK jména hráčů, kteří tuto skutečnost zavinili a tito hráči budou předáni k řízení DK. Vedoucí mužstva je dále povinen odevzdat STK neprodleně registrační průkazy všech hráčů. Toto platí i v případě, že mužstvo ukončí svou činnost

článek 22

Polehčující okolnosti

Při ukládání trestu považuje DK za polehčující okolnosti zejména to, že provinilý:

a) byl vyprovokován

b) před proviněním se řádně choval

c) nahradil dobrovolně škodu, kterou svým činem způsobil

d) projevil upřímnou lítost

e) sám oznámil provinění, kterého se dopustil

f) napomáhal účinně při objasňování svého provinění

článek 23

Přitěžující okolnosti

Při ukládání trestu považuje DK za přitěžující okolnosti zejména to, že provinilý:

a) se dopustil provinění surovým způsobem, zákeřně nebo lstivě

b) se dopustil provinění jako funkcionář

c) svedl k provinění jiného

d) se dopustil více provinění

e) se dopustil provinění, ačkoliv byl již v posledních 2 letech disciplinárně trestán

f) svým jednáním ovlivnil regulérnost soutěže

VI

Odvolání

článek 24

Odvolací orgány

1. Proti rozhodnutí DK může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen přímý účastník disciplinárního řízení. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. V případě potrestání mužstva se může odvolat pouze příslušné mužstvo

2. O odvolání rozhoduje Odvolací a revizní komise (dále jen ORK), které je konečné

článek 25

Podání odvolání

1. Odvolání podává potrestaný písemně do 15 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK k ORK

2. Odvolání je nutno zaslat DK, která rozhodla o potrestání

3. DK zašle neprodleně všechny písemné podklady a své stanovisko ORK, která rozhoduje na základě  výsledků vlastního šetření a vyjádření DK

4. Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek. Výjimkou jsou pouze peněžité tresty

5. Součástí odvolání je odvolací poplatek ve výši 200.- Kč. Poplatek z odvolání se vrátí, jestliže ORK zruší rozhodnutí DK

VII

Zvláštní ustanovení

článek 26

Poplatek z disciplinárního řízení

1. Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady disciplinárního řízení. Řídící orgán soutěže rozhodne o výši, termínu a splatnostech poplatků

článek 27

Záznamy trestů

Tresty uložené DK se zaznamenávají:

1. Do evidenční karty každého mužstva

2. Do evidence je vzat hráč, který je napomínán žlutou nebo červenou kartou, vedoucí nebo kapitán mužstva, kteří si neplní své povinnosti, mužstvo, které se nedostaví k utkání aj., ale i hráč nebo mužstvo, jejichž chování je v rozporu s chováním a morálkou řádného člena  MFO

Záznam trestu je oprávněna provést pouze příslušná DK. Pokud není registrační průkaz hráče k záznamu trestu upraven, stvrzuje kapitán mužstva svým podpisem v zápise o utkání, že nastoupivší hráči nemají disciplinárně zastavenou činnost

článek 28

Změny trestu

1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu nebo jeho část prominout, případně podmíněně odložit na zkušební dobu od 3 měsíců do 1 roku

2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (DK  nebo ORK).

VIII

Závěrečná ustanovení

článek 29

1. Závazný výklad tohoto DŘ je oprávněn provádět pouze VV

2. Nedílnou součástí tohoto DŘ je Příkladový sazebník provinění a trestů schválený VV s účinností od 15.srpna 2019. Přijetím tohoto Příkladového sazebníku se ruší platnost předchozího

Komentovat

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
22.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android