logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Pravidla soutěže

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Pravidlo 1

Hrací plocha

1. Rozměry

Hřiště musí mít tvar obdélníku, to znamená, že délka hrací plochy musí být větší než její šířka. Maximální délka je   44m, minimální   38m. Maximální šířka 24m, minimální 18m

2. Vyznačení hrací plochy

Hřiště musí být vyznačeno zřetelnými čarami, širokými 8cm, podle výkresu. Tyto čáry jsou součástí území, které vyznačují. Delší hraniční čáry jsou nazývány postranními čarami. Hřiště je rozděleno příčně na dvě stejné poloviny středovou čárou (u varianty více hřišť vedle sebe může být tato čára pomyslná). Střed hřiště může být vyznačen vhodnou značkou a kruhem o poloměru 3m

3. Pokutové (brankové) území

Ve vzdálenosti 4,5m  od brankových tyčí vlevo  i vpravo  budou kolmé čáry 6m dlouhé, které  budou   spojeny  12m  dlouhou  čárou   rovnoběžnou  s  brankovou čárou. Takto vyznačený prostor se nazývá pokutovým (brankovým) územím. Na víceúčelových hřištích může Výkonný výbor (dále jen VV) povolit hru na házenkářském brankovišti

4. Značka pokutového kopu

7m od středu každé brankové čáry, měřeno na pomyslné čáře, která je kolmá na brankovou čáru, mohou  být  vyznačeny  vhodné  značky, které  jsou  značkami pro pokutový kop

5. Zóna pro střídání hráčů

Na pomezní čáře té strany hřiště, kde jsou umístěny lavičky náhradníků, je 5m od středové čáry na každé straně nevyznačená „zóna pro střídání“ a je 10m široká. Když hráči v průběhu střídání vstupují na hřiště nebo hřiště opouštějí, činí tak v této zóně

Trestní ustanovení:

Za porušení tohoto pravidla udělí rozhodčí provinivšímu hráči ŽK

6. Branky

Branky jsou umístěny ve středu každé brankové čáry a skládají se ze dvou vertikálních tyčí, vzdálených od sebe 3m (vnitřní rozměr), spojených horizontálním břevnem, jehož spodní okraj je 2m od země. Šířka a hloubka (případně průměr) tyčí i břevna musí být 5 – 10cm. Sítě se upevňují k brankovým tyčím a na břevně zezadu. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li síť poškozena, upozorní rozhodčí oba kapitány, že dosažení branky posuzuje dle vlastního postřehu. Pokud není branka napevno zabudována a v průběhu hry dojde k jejímu posunutí, rozhodčí přeruší hru ihned, jakmile to zjistí. Po vrácení branky na své místo naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde se míč nacházel v okamžiku přerušení hry. Ovšem, jestliže byl míč v pokutovém území naváže hru na čáře pokutového (brankového) území v nejbližším místě postavení míče při přerušení hry

7. Povrch hrací plochy

Povrch musí být rovný (umělá tráva, škvára, šotolina, tráva). Beton a asfalt jsou zakázány. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje zásadně rozhodčí a to cca 10 minut před zahájením hracího dne

Pravidlo 2

Míč

1. Tvar a materiál

Míč musí být kulatý a jeho vnější obal musí být z kůže nebo jiného schváleného materiálu. Při jeho  výrobě  nesmí  být  použit  žádný  materiál, který by mohl představovat nebezpečí pro hráče. Používání plstěných nebo plyšových míčů je zakázáno

2. Obvod a hmotnost

Obvod míče nesmí být menší než 68cm  a větší než 71cm. Hmotnost míče na začátku hry nesmí být větší než 453g, ale nesmí být menší než 396g. Jde o míč číslo 5

3. Výměna míče v průběhu hry

Míč nemůže být v průběhu utkání měněn bez povolení hlavního rozhodčího. O způsobilosti míče a o jeho výměně rozhoduje vždy hlavní rozhodčí. Schvaluje také eventuální použití většího počtu míčů pro utkání (pro plynulejší průběh hry) a to vždy před jeho začátkem. Obě mužstva nastupující k utkání musí vlastnit míč způsobilý ke hře

4. Ovlivnění hry dvěma (více) míči

Octnou-li se v době, kdy je míč ve hře, na hrací ploše dva (více) míče a je-li tím hra ovlivněna, rozhodčí  hru přeruší   a pokračuje  se míčem  rozhodčího v místě, kde byla  hra přerušena. Ovšem, jestliže byl míč  v pokutovém území naváže hlavní rozhodčí hru na čáře pokutového území v nejbližším místě postavení míče při přerušení hry

Trestní ustanovení:

Pokud nebude mít některé z mužstev k utkání míč způsobilý ke hře, rozhodčí poznamená toto do zápisu o utkání. Disciplinární komise (dále jen DK) udělí mužstvu důtku a při opakování v průběhu jednoho soutěžního ročníku pořádkovou pokutu. V případě, že ani jedno z mužstev nebude mít míč způsobilý ke hře, vystavují se obě hernímu postihu.

Pravidlo 3

Počet hráčů

1. Hry se zúčastňují dvě mužstva. Každé má 5 hráčů, z nichž jeden musí být brankář

2. Minimální počet hráčů v utkání je 4 (3+1). Klesne-li počet na 3, zápas musí být ukončen

3. Je povoleno maximálně 7 náhradníků

4. Mužstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů má právo doplnit jejich počet v průběhu utkání, ale pouze se souhlasem rozhodčího a když míč není ve hře (pravidlo 8 odst.1a)

5. Střídá se neomezeně. Střídání je povoleno pouze ze „zóny pro střídání“(pravidlo 1 odst.5) a to v případě, že míč není ve hře (pravidlo 8 odst.1a) a jen se souhlasem rozhodčího. Střídající hráč nesmí vstoupit na hrací plochu dokud ji střídaný hráč neopustí. Platí to i v případě výměny hráče s brankářem. V případě zranění rozhoduje o vystřídání zásadně hlavní rozhodčí. Střídá mužstvo, které je v držení míče a pokud není hra zdržována, na pokyn rozhodčího i soupeř

6. Z  hráčů nastupujících  k utkání  musí být  jeden kapitán. Pouze  jemu náleží   právo  obracet se  vhodným způsobem  na hlavního rozhodčího. Vykonává  svou funkci i v   době, kdy je  vystřídán a není  na hrací ploše. Musí  být označen páskou  jiné   barvy  nežli   rukáv, nejméně  3cm  širokou, umístěnou  na   rukávu  a  snadno   navlékatelnou

7. Opustí-li   hráč   hrací   plochu   nebo   střídá-li   hráč   bez   souhlasu   hlavního rozhodčího, posuzuje rozhodčí toto chování jako nesportovní

8. Za hráče, který  byl vyloučen z  hrací plochy po zahájení hry, smí po uplynutí trestu nastoupit   náhradník. Za hráče vykázaného ze hry  před zahájením smí nastoupit náhradník   uvedený v zápise o utkání

Trestní ustanovení:

Při porušení odstavce 5 a 7   hra nebude přerušena. Rozhodčí hráče napomene ŽK ihned poté, co bude hra přerušena

Pravidlo 4

Výstroj hráčů

1.Hráč nesmí  mít na sobě  nic, co by mohlo  ohrozit bezpečnost jiného  hráče i   jeho samotného (hodinky, přívěšky, tvrdé fixační obvazy apod.)

Rozhodnutí VV: Hráč, který nastoupí v brýlích nebo s náušnicí, uvede do zápisu prohlášení o tom, že hraje na vlastní nebezpečí

2.Výstroj  hráče  se  skládá  z  trička  (dres), trenýrek  a sportovní obuvi. Hráčská trička musí být očíslována číslicemi většími než 20cm a to pouze celými čísly od 1 do 99, umístěnými na zadní části dresu. Každý hráč stejného mužstva musí mít jiné číslo. Je povoleno používat gumotextilové kopačky, či kopačky s litými kolíky z umělé hmoty. Kopačky s kovovými kolíky jsou zakázány!!! Na hřištích s umělým kobercem jsou povoleny pouze tenisky nebo jiná podobná obuv bez kolíků. V případě nepříznivého počasí (chladno) lze použít tepláky či jiné oblečení na spodní část těla. Používání obuvi je povinné

Výklad: Hráče, který nebude mít číslo na dresu, rozhodčí ke hře nepřipustí mimo případu, kdy by počet hráčů klesl pod stanovenou mez a utkání by bylo kontumováno. V tomto případě rozhodčí poznačí do zápisu o utkání provinivší se hráče a o utkání rozhodne DK. Stejný postup následuje i v situaci, kdy nemá číslo žádný hráč

3. Hráči  jednoho  týmu  musí  nastoupit  k  utkání  v jednotných dresech kromě brankáře, který  musí  být  v  odlišném  dresu  od  všech  hráčů  v poli i od rozhodčího

4.Neliší-li se  oblečení  soupeřících mužstev barvou, je  hostující mužstvo povinno   oblečení na pokyn hlavního rozhodčího změnit

5.Výstroj hráčů kontroluje rozhodčí před zahájením zápasu

Trestní ustanovení:

Za porušení  článků 1,2,3 musí být  hráč vykázán z hrací  plochy. Po odstranění závady se  smí vrátit do hry  se souhlasem rozhodčího. Za porušení  článku 4 se hostující mužstvo vystavuje hernímu postihu. Hráče, který po vstřelení branky svlékne dres, rozhodčí napomene ŽK.

Pravidlo 5

Rozhodčí

K řízení utkání deleguje Sportovně-technická komise (dále jen STK) rozhodčího. Jeho autorita a  využívání pravomocí udělených  mu pravidly začíná  působit, jakmile vstoupí do areálu hřiště,  a přestává, jakmile tento areál opustí. V průběhu zápasu je jeho pravomoc k trestání rozšířena i na přestupky spáchané při dočasném přerušení hry a když je  míč mimo hru. Jeho rozhodnutí o skutečnostech spojených s hrou jsou konečná. Osobní tresty uděluje rozhodčí žlutou nebo červenou kartou

Rozhodnutí VV:

a) Jestliže se hráč dopustí závažného provinění (pravidlo 10, odst.4b,c,e) v době před utkáním do okamžiku, kdy rozhodčí vstoupí na hrací plochu, aby zahájil utkání:

-       nepřipustí provinivšího se hráče ke hře a za tohoto hráče může nastoupit některý z náhradníků

-       mužstvo nesmí doplnit počet náhradníků, pokud má v zápise o utkání uvedeno 12 hráčů

b) Jestliže se hráč dopustil přestupku v době od vstupu rozhodčího na hrací plochu k zahájení vlastního utkání až do zahájení utkání, uděluje rozhodčí osobní tresty v rámci pravomoci uplatňovat pravidla:

- vyloučí hráče z účasti na hře a za tohoto hráče smí nastoupit některý z náhradníků

- mužstvo nesmí doplnit počet náhradníků, pokud má v zápise o utkání uvedeno 12 hráčů

c) Jestliže se hráč dopustí jakéhokoliv přestupku v době od zahájení do ukončení utkání (včetně poločasové přestávky), uděluje rozhodčí osobní tresty v rámci uplatňovat pravidla:

– vyloučí hráče ze hry. Pokud se hráč dopustil závažného provinění jako hráč v poli, pokračuje jeho mužstvo oslabeno ve smyslu ustanovení pravidla 10.odst.4h

– mužstvo nesmí doplnit počet náhradníků, pokud má v zápise o utkání uvedeno 12 hráčů

d) Jestliže se hráč dopustí závažného provinění v době od ukončení utkání do okamžiku podpisu zápisu o utkání kapitánem mužstva po utkání, oznámí rozhodčí provinění hráče kapitánovi mužstva. Provinění hráče uvede na zadní stranu zápisu o utkání

Všechna provinění hráčů, která nastala od vstupu rozhodčího do areálu hřiště před začátkem utkání do okamžiku opuštění tohoto areálu uvede rozhodčí na zadní stranu zápisu o utkání

Rozhodčí je povinen:

1. Uplatňovat pravidla a dbát na jejich dodržování všemi účastníky utkání

2. Nastupovat k utkání v předepsané výstroji. Musí mít při sobě patřičné vybavení – píšťalka, hodinky, žlutá a červená karta (můžou být výjimečně uděleny i ústně)

3. Upouštět od trestání v okamžiku, kdy je přesvědčen, že kdyby tak učinil, poskytl by výhodu týmu, který se provinil – tzv. výhoda ve hře

Rozhodnutí VV: Poskytnutí výhody neuplatňovat, pokud došlo při zákroku ke zranění, které si vyžaduje okamžité ošetření

4. Při uplatnění výhody ve hře po zákroku, který je nutno podle pravidel trestat napomenutím nebo vyloučením, rozhodčí hráče napomene nebo vyloučí až při první situaci, kdy je přerušena hra

5. Dbát na to, že základním principem je ponechání co nejvolnějšího a plynulého průběhu hry

6. Důsledně postihovat hráče předstírajícího nedovolený zákrok. V případě, že byla kvůli simulování přerušena hra a nařízen nepřímý volný kop, napomenout hráče žlutou kartou bez ohledu na to, na kterém místě hrací plochy k zákroku došlo

7. Dát znamení k opětnému zahájení hry po každém jejím přerušení, ke kterému došlo ze strany rozhodčího (tedy nikoliv autový hod, výhoz od branky nebo rohový kop), kromě situace, kdy vhazuje míč rozhodčího. Znamení dává píšťalkou nebo ústně a to tak hlasitě, aby nemohlo dojít k pochybnostem, zda byla hra zahájena

8. Dbát na dodržení doby trvání hry , má  však právo nadstavit  všechen promeškaný čas (zranění, zdržování apod.)

9. Zúčastnit se schůzky rozhodčích, kterou svolává VV

10. Ukončit předčasně utkání nebo jej nezahájit v těchto případech:

a) počet hráčů jednoho z mužstev na hrací ploše klesl pod čtyři, přičemž toto mužstvo již nemá možnost postavit náhradníka

b) v případě úmrtí některého z účastníků hry

Rozhodnutí VV: Účastníkem hry se rozumí nejen hráči na hrací ploše i na lavici náhradníků, ale i trenéři, funkcionáři a rozhodčí

c) na zákrok policie

d) při násilí spáchaném na rozhodčím (inzultací) hráčem, trenérem nebo funkcionářem některého z mužstev nebo jinou osobou

Inzultací se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vražení, násilné cloumání, úmyslné vyražení píšťalky z úst, úmyslné prudké udeření míčem nebo jiným předmětem. Inzultací není např. plivnutí na rozhodčího, polití vodou, vytržení karet z ruky apod. To je kvalifikováno jako hrubé nesportovní chování.

Rozhodčí má právo:

1. Přerušit hru pro jakékoliv porušení pravidel

2. Bez jeho souhlasu neumožnit vstup na hrací plochu žádné jiné osobě, kromě hráčů obou mužstev

3. Přerušit hru, jestliže byl podle jeho  názoru hráč vážně zraněn, nechat jej  podle potřeby   ošetřit,  nechat odnést z hrací plochy a poté hru okamžitě zahájit (pokud míč nebyl v  tomto okamžiku mimo hru, pak hru zahájí míčem rozhodčího). Hráč se vrátí na hrací plochu pouze s jeho souhlasem. Jestliže je hráč zraněn tak, že to nevyžaduje okamžité ošetření, rozhodčí hru nepřeruší, pokud je míč stále ve hře. Hráč, který je schopen dojít k postranní čáře, nebude ošetřován na hrací ploše. Každý hráč, který krvácí, opustí okamžitě hrací plochu

4. Vykázat ze hřiště jakéhokoliv účastníka utkání, který se podle jeho názoru proviní násilným chováním, vážným faulem ve hře, nadávkami, hanlivými výroky či jiným nesportovním chováním. Po skončení utkání uvede rozhodčí do  zápisu číslo hráče, jméno  a důvod    vykázání účastníka ze hry. Takto vykázaný účastník opustí bez zbytečných prodlev hrací plochu a odebere se mimo areál hřiště. Pokud je hráč vyloučen na střídačce nebo během poločasové přestávky, jeho tým pokračuje ve hře s nezměněným počtem hráčů na hrací ploše. S udělením tohoto osobního trestu seznámí rozhodčí oba kapitány mužstev ještě před zahájením druhého poločasu. Napomenutí hráče signalizuje rozhodčí žlutou kartou, vyloučení hráče kartou červenou. Ostatní účastníky hry vykazuje ústně

5. Rozhodnout, zda míč, poskytnutý ke hře, odpovídá pravidlu 2. Pokud tomu tak není, míč vyměnit

Výklad: schválí oba míče, jeden  od  domácího  mužstva,  se  kterým  se  zahajuje a    druhý  od hostujícího  mužstva  pro  případ zničení  původního  a  pro  případy    urychlení  průběhu  hry. Oba schvaluje vždy před utkáním

6. Přerušit nebo dokonce ukončit  utkání z níže uvedených důvodů  (v případě ukončení utkání z těchto důvodů je rozhodčí povinen vyčerpat všechny dostupné možnosti k dohrání utkání):

a) pro tmu nebo špatnou viditelnost

b) pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, sníh, prudký vítr), které by podle jeho názoru mohly i ohrozit zdraví hráčů

c) pro nezpůsobilost hrací plochy

d) hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají na výzvu rozhodčího ani kapitáni mužstev

e) jestliže je ohrožena jeho bezpečnost

f) pro trvalý nezájem některého z mužstev na regulérnosti utkání

g) pokud vyloučený hráč, nebo vykázaný účastník utkání odmítá opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím kapitánovi jeho mužstva (rozhodčí vždy nejprve stanoví kapitánovi lhůtu cca 1-2 minuty na zjednání pořádku)

h) pro opakované hrubé nesportovní projevy obecenstva, které by podle jeho názoru mohly ohrozit bezpečnost účastníků utkání (např. opakované vnikání obecenstva na hrací plochu, házení předmětů apod.)

Rozhodnutí VV: Rozhodčí provádí při řízení utkání srozumitelnou signalizaci. S hráči v průběhu utkání nediskutuje. Jediným kdo smí vznést k rozhodčímu dotaz či připomínku v průběhu utkání, je kapitán mužstva. Musí tak učinit slušnou formou a tak, aby nebyl narušen plynulý průběh hry

Pravidlo 6

Doba trvání hry

1. Délka hry  je tvořena dvěma rovnoměrnými  obdobími o délce 30  minut a délka   přestávky mezi  poločasy nesmí překročit  5 minut (pouze  v případě kontroly   totožnosti).

2. Dodržování času  je sledováno rozhodčím  a jedině on  je za toto  dodržování   odpovědný

3. Délka  každého  poločasu  v  případě  zahrávání  pokutového  kopu  musí  být   prodloužena až do jeho řádného provedení

Pravidlo 7

Zahájení hry

1. Před  zahájením  se  provede  losování. Mužstvo, které  los  vyhrálo si  zvolí   stranu na kterou bude útočit. Zahajovací výkop má jeho soupeř

2. Po  daném signálu  rozhodčím bude  proveden zahajovací  výkop libovolným směrem. Míč při tom musí  stát ve středu   hřiště na pomyslné značce  v  ustálené  poloze. Hráči  stojí  na  svých vlastních  polovinách  hrací plochy a hráči   týmu, který  výkop  neprovádí, stojí  ve  vzdálenosti  nejméně  tří  metrů  od   míče, dokud není  výkop proveden. Míč je ve  hře, jakmile se po  provedení kopu pohne. Hráč provádějící výkop se  nesmí míče dotknout podruhé dříve, než    se jej dotkl jiný hráč na hrací ploše

3. Po  dosažení branky  je hra  znovu zahájena  stejným způsobem  jako v bodě 2   tohoto pravidla. Výkop provádí hráč týmu, který obdržel branku

4. Po přestávce v  poločase si týmy vymění strany a  výkop bude prováděn hráčem   opačného týmu než toho, který zahajoval hru

5. Branky nemůže být dosaženo přímo z výkopu

6. Po  každém jiném  přerušení hry, které   nevyplynulo z  těchto pravidel  a za   předpokladu, že  bezprostředně před  přerušením míč  nepřešel přes  postranní   nebo  brankovou  čáru, rozhodčí  vhodí  míč  rozhodčího  v  místě, kde  se míč   nacházel před přerušením hry. Pouze v  případě, že se míč nacházel v pokutovém   území, je míč  vhozen na čáře  pokutového území v  nejbližším místě postavení   míče při přerušení  hry. Míč je ve hře v momentě, kdy  se dotkne země. Pokud se   míče dotkne hráč dříve nežli míč země, pak rozhodčí vhození opakuje

7. Míč rozhodčího se vhazuje přímo mužstvu, který měl míč původně v držení. Všichni účastníci musí být nejméně 3 metry daleko. Hráč, který obdrží míč rozhodčího, může po dopadu na zem ihned pokračovat ve hře

Trestní ustanovení:

Při  porušení bodu  2 tohoto  pravidla, bude výkop  opakován. Pouze v případě, že hráč provádějící  výkop zahraje míčem  znovu před tím, než  se míče dotkl  jiný hráč, bude  opačnému týmu  přiznán nepřímý  volný kop  z místa, kde se přestupek stal

Pravidlo 8

Míč ve hře a mimo hru

1. Míč je mimo hru:

a) když celým objemem přejde brankovou nebo postranní  čáru ať už  po zemi nebo ve vzduchu, čáry jsou považovány za součást hřiště

b) když hra byla přerušena rozhodčím

2. Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do konce, včetně:

a) když se odrazí od břevna nebo brankové tyče zpět do hřiště

b) když se odrazí od rozhodčího, který je ve hřišti

c) v  případě   předpokládaného  porušení   pravidel, dokud  není   učiněno  rozhodnutí, čili jedná se o tzv. výhodu ve hře

3. Přejde-li míč  brankovou čáru (mimo prostor branky), brankář míč do  hry vyhazuje rukou, chycený míč   ze hry smí i vykopávat a pouze z tohoto výkopu lze dosáhnout branky

Pravidlo 9

Dosažení branky

1. Branky  je dosaženo, přejde-li  míč celým  objemem přes  brankovou čáru  mezi   brankovými tyčemi  a pod břevnem za  předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo   záměrně vržen rukou nebo paží hráčem útočícího mužstva včetně jeho brankáře

2. Mužstvo, které v průběhu zápasu zaznamená větší počet branek, je vítězem. Jestliže nebude dosaženo žádné branky  nebo bude dosaženo  stejného   počtu branek oběma týmy, zápas skončí remízou.

3. O  tom, zda bylo  nebo nebylo  dosaženo branky, rozhoduje  výhradně rozhodčí a   jeho rozhodnutí je konečné.

Rozhodnutí VV: Branky nelze dosáhnout  přímo z autového vhazování, úmyslnou rukou,  z nepřímého volného kopu, nebo z výhozu brankáře. Vlastní branky nelze dosáhnout ze žádné „standardní“ situace (autového vhazování, rohový kop, volný přímý i nepřímý kop). V tom případě se zahrává rohový kop. V případě výhozu od branky (míč přešel brankovou čáru), který skončí ve vlastní brance, se výhoz opakuje. V případě výkopu od branky (míč zachycen brankářem) branka platí

Platnost dosažené branky potvrdí rozhodčí jedním až dvěma středně dlouhými hvizdy píšťalky.

Pravidlo 10

Fauly a nesportovní chování

1. Volný přímý  kop

Volným přímým  kopem bude potrestáno  mužstvo, jehož hráč se   dopustí   některého z následujících přestupků a to způsobem, který je podle rozhodčího nebezpečný, bezohledný anebo použije nepřiměřené síly:

a) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře

b) podrazí soupeře, snaží se nastavením nohy nebo skrčením způsobit pád soupeře

c) skočí na soupeře

d) vráží do soupeře nebezpečným způsobem, aniž  se soupeř brání, nebo prudce vráží do soupeře  ramenem

e) napadne protihráče zezadu, vráží do soupeře zezadu, aniž ten mu brání ve hře

f) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře

g) na soupeře plivne

h) drží soupeře

i) strčí do soupeře

j) zahraje míč  rukou, tedy míč rukou  nebo paží zadrží, hodí, nese, případně do míče strčí (netýká se brankáře ve vlastním pokutovém území)

Výklad:při zasažení míče rukou je důležité, jde-li o úmyslný pohyb proti míči a je-li tím hra ovlivněna. Pokud míč zasáhne ruku, která je v přirozeném pohybu (v běhu, při výskoku) a  jedná se tím o neúmyslnou teč  a hra není ovlivněna, nechá rozhodčí pokračovat ve hře

Volný přímý kop   bude  zahráván  soupeřovým  mužstvem  z   místa, kde  došlo  k přestupku. Rozhodčí  navíc  může  dle   závažnosti  přestupku  užít  napomenutí nebo vyloučení viníka. Pokud  hráč mužstva spáchá některý z uvedených přestupků  ve vlastním pokutovém území, bude jeho mužstvo potrestáno pokutovým kopem a to bez ohledu na postavení míče v okamžiku přestupku, pokud je ve hře. Volný přímý kop z vlastního pokutového území je možno zahrát z kteréhokoliv místa v tomto území

2.Volný nepřímý kop

Volným nepřímým kopem bude potrestáno mužstvo, jehož hráč se dopustí některého z následujících přestupků:

a) hraje způsobem, který  lze považovat za  nebezpečný, např. pokouší se kopnout do míče, když je v držení brankáře

b) není v kontaktu s míčem a při tom úmyslně brání soupeři ve hře (běhá mezi soupeřem a míčem nebo vystavuje tělo tak, aby bránilo  soupeři a tvořilo překážku mezi soupeřem a míčem)

c) atakuje brankáře, kromě případů, kdy hraje brankář mimo vlastní pokutové území

d) brání brankáři v rozehrání míče rukama

e) projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího

f) proviní se nesportovním nebo hrubým nesportovním chováním (např. se snaží zmást protihráče výkřikem „přihraj“ „pusť“ apod., používá na hřišti sprostých slov ať už k sobě či jiným osobám, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí sportovní obuvi pokračuje bez ní ve hře apod.)

Dále bude volným nepřímým kopem potrestáno mužstvo, jehož brankář se dopustí některého z následujících přestupků:

g) rukama se dotkne míče, který mu byl úmyslně přihrán hráčem jeho mužstva a to od kolena níže (netýká se autového vhazování), tzv. „malá domů“

h) znovu zahraje rukou míčem, který měl před tím ve své moci, aniž by se jej dotkl protihráč (zakázaná hra brankáře – dvojí hraní)

i) sám si přihraje míč od spoluhráče do pokutového území a hraje rukou

Nepřímý volný kop bude zahráván z místa, kde došlo k přestupku, mimo případy, kdy k přestupku došlo uvnitř vlastního pokutového území. V takovém případě zahrává soupeřovo mužstvo volný nepřímý kop z čáry pokutového území v bodě, který je nejbližší místu přestupku. Nepřímý volný kop z vlastního pokutového území je možno zahrát z kteréhokoliv místa v tomto území

Pro rozlišení přímého  a nepřímého  volného kopu  zvedá rozhodčí při nepřímém kopu  napnutou paži  s rozevřenou  dlaní nad  hlavu, dokud se  míč rozehraný  z tohoto kopu nedotkne jiného hráče, nebo neskončí mimo hru

3. Napomenutí hráče

Hráč bude napomenut jestliže:

a) opakovaně porušuje pravidla hry

b) projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího

c) proviní se nesportovním chováním

d) odmítá dodržet řádnou vzdálenost od míče při soupeřově rozehrání nebo se jinak snaží rozehrání zabránit

e) zmaří soupeři slibně se rozvíjející akci nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý, eventuelně pokutový kop

4. Vyloučení hráče

Hráč bude vyloučen ze hry, pokud se dopustí následujících přestupků:

a) hraje surově

b) chová se hrubě nesportovně

c) používá urážlivých nebo hanlivých výroků

d) se podruhé proviní napomínatelným přestupkem (druhá ŽK)

e) plivne na soupeře nebo jinou zúčastněnou osobu

f) zabrání soupeři ve skórování úmyslným zahráním rukou (kromě brankáře ve vlastním pokutovým územím)

g) zmaří soupeři vyloženou brankovou příležitost nedovoleným zákrokem, za který se nařizuje volný přímý eventuelně pokutový kop

h) úmyslně posune vlastní branku čímž zabrání soupeři v dosažení regulérní branky

Dojde-li k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč vrátit do hry. Jeho mužstvo pokračuje ve hře po 10 minut oslabeno o jednoho hráče. Po 10-ti minutách smí postižené mužstvo na pokyn rozhodčího doplnit počet hráčů na hrací ploše některým náhradníkem bez ohledu na obdržení nebo vstřelení branky. Vyloučený hráč nebo vykázaný funkcionář mužstva v utkání musí ihned opustit hrací plochu a prostor hřiště. Odpovědnost nese v plném rozsahu kapitán

Pokud je hráč vyloučen za přestupek v bodě  b,c a d aniž  by došlo k  jinému porušení  pravidel, pak bude  hra po  vyloučení hráče  znovu zahájena  nepřímým volným kopem  z místa přestupku proti jeho mužstvu. Výjimkou je opět pokutové území, kdy je kop zahráván z čáry pokutového území nejblíže k místu přestupku

Pravidlo 11

Volný kop

Volné kopy jsou rozděleny do dvou kategorií:

Přímý –  ze kterého lze přímo dosáhnout branky

Nepřímý – ze kterého nemůže být přímo dosaženo branky, pokud se před dosažením branky míče nedotkl jiný hráč než hráč zahrávající nepřímý volný kop

1. Od místa, ze kterého se zahrává volný kop, musí být všichni hráči soupeřova mužstva vzdáleni nejméně  5m. Míč takto rozehrávaný musí ležet v klidu na místě kopu a ve hře je až po té, co se pohne

2. Hráči útočícího mužstva musí stát nejméně 1 metr od zdi bránícího mužstva v době samotného kopu. Při nedodržení této vzdálenosti udělí rozhodčí provinivšímu hráči ŽK. Pokud  se  hráč mužstva, proti  kterému  je volný kop  zahráván, přiblíží  k  míči dříve, než je rozehrán, rozhodčí nařídí opakování volného kopu a provinivšího se hráče napomene ŽK

3. Hráč, zahrávající volný  kop se  po jeho  zahrání smí  znovu  dotknout míče až   poté, co   se  jej   dotkl kterýkoliv  jiný   hráč. Pokud hráč toto pravidlo poruší, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop z místa, kde se hráč dotkl míče podruhé

4. Volné kopy zahrávané z vlastního pokutového území mohou být rozehrány z kteréhokoliv místa uvnitř tohoto území

Pravidlo 12

Pokutový kop

Pokutový kop se nařizuje proti mužstvu, jehož hráč se v nepřerušené hře uvnitř vlastního pokutového území dopustil proti soupeři přestupku, za který se nařizuje volný přímý kop. Z pokutového kopu může být přímo dosaženo branky. V případě zahrávání pokutového kopu musí být vždy doba trvání hry příslušného poločasu tak, aby mohl být pokutový kop řádně zahrán. Ať je pokutový kop zahráván v průběhu normální hrací doby nebo v průběhu nastavení, branka musí být uznána i přes to, že míč před tím než prošel mezi brankovými tyčemi a pod břevnem se dotkl buď některé z těchto tyčí nebo břevna nebo brankáře, nebo kombinace těchto možností, za předpokladu, že nedošlo k jinému porušení

Při zahrávání pokutového kopu musí být dodrženy tyto zásady:

1. Míč musí stát v klidu na pokutové značce

2. Hráč, který kop zahrává, musí být před tím, než dá rozhodčí pokyn k zahrání, zřetelně identifikován zvednutím ruky

3. Bránící brankář musí stát čelem do hřiště na své brankové čáře mezi brankovými tyčemi, dokud míč není ve hře (musí stát oběma nohama na brankové čáře a může činit klamné pohyby tělem)

4. Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nesmí se míče dotknout dříve, než se míče dotkne kterýkoliv jiný hráč. Míč je ve hře, když se pohne vpřed

5.Provedením opakovaného pokutového kopu může mužstvo pověřit jiného hráče

6. Ostatní hráči obou mužstev zůstávají na hrací ploše mimo pokutové území nejblíže 7 metrů od brankové čáry a nejblíže 5 metrů od míče

Trestní ustanovení za jakékoliv porušení tohoto pravidla:

a) bránícím mužstvem: kop bude opakován, pokud nebylo dosaženo branky

b) útočícím mužstvem: před zahráním kopu a je-li dosaženo branky, ta nebude uznána a kop bude opakován

c) hráčem provádějícím pokutový kop: po zahrání kopu, bude soupeřovu mužstvu přiznán nepřímý volný kop

Pravidlo 13

Autové vhazování

Přejde-li míč celým svým objemem přes postranní čáru, ať už po zemi nebo ve   vzduchu, bude  vhazován  zpět  do  hry  jakýmkoliv  směrem z místa, kde přešel   postranní  čáru. Rozehrávat bude hráč opačného mužstva, než toho, jehož hráč se míče dotkl poslední na hrací ploše

Pro rozehrání platí tyto zásady:

1. Ve chvíli vhazování musí mít vhazující hráč obě své nohy úplně vně postranní čáry, jinak je rozehrání přiznáno hráčům soupeřova mužstva

2. Míč bude považován, že je ve hře okamžitě  poté, co opustí ruce vhazujícího   hráče a  přejde postranní čáru  směrem do hřiště

3. Z tohoto rozehrání nemůže být přímo dosaženo branky. V takovém případě se nařizuje výhoz od branky

Trestní ustanovení:

a) jestliže míč bude nesprávně zahrán (musí být za hlavou) bude vhazování zahráváno znovu a to hráčem soupeřova týmu

b) jestliže je rozehrání provedeno z jiného místa, než z  bodu, kde míč přešel postranní čáru, bude provedeno znovu hráčem soupeřova týmu

c) jestliže vhazující hráč zahraje míčem podruhé před  tím, než se ho  dotkne jiný hráč, bude hráčem  soupeřova týmu zahráván    nepřímý volný  kop z místa, kde  došlo k přestupku, pokud  k tomuto přestupku    nedošlo  v  pokutovém  území. V  takovém  případě  by  byl nepřímý volný kop    zahráván  z hranice pokutového území v bodě nejbližším místu, kde došlo k přestupku

Pravidlo 14

Výhoz a výkop od branky

Přejde-li  míč celým  svým objemem   brankovou  čáru mimo její část mezi   brankovými tyčemi a  pod břevnem (gólu), a to ať už ve vzduchu  nebo po zemi a byl   naposledy zahrán  hráčem útočícího  mužstva, brankář, který stojí uvnitř  vlastního   pokutovém území, vyhodí rukou míč zpátky do hry za své pokutové území

Pro výhoz od branky platí tyto zásady:

1. Brankář musí stát uvnitř vlastního pokutového území.

2. Míč nemusí opustit pokutové území a je ve hře, jakmile se ho dotkne jakýkoliv hráč

3. Hráči soupeřova mužstva musí zůstat mimo pokutové území z něhož je výhoz rozehráván

Při porušení bodu 1 až 3 se výhoz opakuje

4. Výhozem od branky nemůže být přímo dosaženo branky. Pouze v případě, kdy chytí   brankář  míč  ze  hry, může  míč  vyhodit  nebo  vykopnout a tímto výkopem může brankář přímo dosáhnout branky.

Výklad: Pozor na situaci, kdy je míč ve hře a brankář míč rozehrává z brankoviště – míč nemusí opustit pokutové území. A takto rozehraný míč, který skončí rovnou v brance, je uznán jako regulérní (vlastní) gól.

Pravidlo 15

Rohový  kop

Přejde-li míč celým svým objemem přes brankovou čáru mimo část mezi brankovými tyčemi a pod břevnem (gólu), ať už ve vzduchu nebo po zemi a byl naposledy zahrán hráčem bránícího mužstva, bude zahráván rohový kop

Pro rozehrání rohového kopu platí tyto zásady:

1. Míč musí stát nehybně na spojnici brankové a postraní čáry na té straně, kde přešel brankovou čáru

2. Hráči mužstva, které kop neprovádí, musí dodržet vzdálenost 5m od místa rozehrání rohového kopu. V případě nedodržení vzdálenosti může být viník napomenut ŽK

3. Hráč, zahrávající rohový kop nesmí  hrát míčem podruhé dříve, než se míče  dotkl kterýkoliv jiný  hráč, jinak je soupeřovu mužstvu přiznán nepřímý volný kop z místa, kde se hráč dotkl míče podruhé. Míč je ve hře, jakmile se pohne

4. Přímo z rohového kopu může být dosaženo branky

Vysvětlující doplňky a dodatky

Kopy ze značky pokutového kopu

V případě, že musí být zahrávány pokutové kopy, které musí rozhodnout o vítězi zápasu, budou uplatněny následující podmínky:

1. Rozhodčí vybere míč, kterým budou zahrávány všechny kopy a určí branku, na  kterou se budou všechny kopy provádět

2.  Provede losování. Mužstvo, které los vyhrálo, zahrává kop jako první

3. Rozhodčí si zapíše první trojici hráčů obou mužstev. Tato trojice bude vybrána ze všech hráčů uvedených v zápise o utkání

4. Tři kopy bude střídavě zahráváno každým mužstvem

5. Jestliže po zahrání tří pokutových kopů vstřelilo jedno z mužstev větší počet branek, stává se vítězem

6. Jestliže po zahrání tří pokutových kopů dosáhla obě mužstva stejného počtu branek nebo nebylo dosaženo žádné branky, zahrávání kopů bude pokračovat po jednom ve stejném pořadí do té doby, než obě mužstva zahrají stejný počet kopů (nemusí to být nezbytně tři kopy) a jedno mužstvo dosáhne o branku více než mužstvo druhé

7. Tyto  dodatečné  kopy  budou  opět zahrávány  hráči z úvodních trojic  ve  výše  stanoveném    pořadí. Takto se postupuje  až do úplného rozhodnutí

8. Vyloučený hráč se nesmí kopů zúčastnit

9. Kterýkoliv hráč oprávněný ke hře v utkání smí kdykoliv převzít místo svého brankáře

10. Brankář stejného mužstva, jako je střelec provádějící kop, zůstává na hrací ploše mimo pokutové území a nezasahuje do hry

11. Při provádění kopů jsou na hrací ploše pouze  hráči obou mužstev a rozhodčí. Hráči s výjimkou zahrávajícího střelce a obou brankářů se shromáždí na druhé  polovině  hřiště než je branka určená k provádění kopů. Rozhodčí   kontroluje  pořadí   hráčů, dbá na správný zápis střelců branek. Při  provádění kopů kontroluje správné postavení míče, postavení a  pohyb brankáře i střelce  a signálem píšťalkou dává  povel k zahrání kopu

Uvedení míče do hry jedním z mužstev

(k pravidlu č.7,11,12,13,14,15)

Míč může být uveden do hry následujícími způsoby:

1. Při  zahájení hry  (na začátku  obou  poločasů  a po  obdržené brance)  a to   rozehráním  ze   středového  bodu.Toto  uvedení  míče   do  hry  má  některé   zvláštnosti – je to jediný způsob rozehrání, kdy hráči soupeře nemusí stát ve   vzdálenosti  5m, ale pouze  3m. Z tohoto rozehrání nemůže  být přímo dosaženo   branky

2. Volným kopem  – ten může být  přímý (z něho může  být přímo dosaženo branky)   nebo nepřímý  (z něho branky přímo  být dosaženo nemůže -  po rozehrání musí   míč někdo tečovat). Pokyn k rozehrání  nemusí rozhodčí dát píšťalkou, ale může   být i ústní, např. „hraj“

3. Pokutovým  kopem -  to je  vlastně zvláštní  případ volného  přímého kopu za   přestupek, kterého se dopustil hráč  uvnitř vlastního pokutového území. Z něho   může být  přímo dosaženo branky, ale může  být i rozehrán, vždy však  musí míč   směřovat kupředu. PK musí být zahrán – pokud by hráč s jeho zahráním zbytečně dlouho otálel, může ho  rozhodčí  napomenout ŽK za zdržování  hry nebo nesportovní   chování, ale nesmí mu vzít právo kop zahrát, pokud ŽK není druhá v pořadí (ČK)

4. Autovým  vhazováním  -  je  to  navázání  hry  pokud  míč  přešel  postranní   čáru. Z tohoto rozehrání nemůže být přímo dosaženo branky

5. Rohovým kopem – z tohoto může  být přímo dosaženo branky. Pokud je rohový kop   chybně zahrán (míč nestál přesně na spojnici brankové a postranní čáry, byl v pohybu nebo  hráč přešlápl do  hřiště) mužstvo míč  neztrácí, nýbrž rozehrává se znovu!!!

6. Výhozem od  branky – po té, co  míč přešel vinou útočícího  mužstva brankovou   čáru (mimo  prostor branky) provádí toto  rozehrání brankář rukou. Branky z něj   přímo být dosaženo nemůže. POZOR!! Neplést tuto situaci s momentem, kdy brankář chytí míč  ze hry! V tom  případě míč nemusí opustit pokutové území, aby jím bylo možno hrát a z této situace brankář může výkopem dosáhnout branky

Dvě důležitá pravidla, která platí pro všechny uvedené způsoby zahájení hry:

1. Hráč, který provádí rozehrání, se nikdy nesmí podruhé po rozehrání dotknout míče dříve, než se ho dotkl jiný hráč (spoluhráč nebo protihráč). Trestem je nepřímý volný kop proti jeho mužstvu

2. Ze žádného ze šesti zmíněných uvedení míče do hry nemůže být dosaženo vlastní branky!!! Pokud byl míč řádně uveden do hry a ve vlastní brance skončil, provádí soupeř rohový kop. Pokud si při výhozu od branky brankář míč vhodí sám do vlastní branky, rozehrává se znovu

Závěrečná ustanovení

1.Závazný výklad těchto doplněných pravidel je oprávněn provádět pouze VV.

2.Tyto pravidla byly  schváleny VV Malého fotbalu Olomouc a vstupují  v platnost dnem 15.srpna 2019.

Komentovat

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
22.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android