logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Přestupní řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

I

Základní ustanovení

článek 1

1. Tento přestupní řád Výkonného výboru (dále jen VV) Malého fotbalu Olomouc stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti hráčů Malého fotbalu. Vztah hráče k mužstvu (druh smlouvy apod.) není tímto Přestupním řádem blíže upravován, nicméně smluvní úprava vztahu mezi mužstvem a hráčem je doporučena (smlouva občanskoprávní, pracovní, neamatérská, profesionální, apod.)

článek 2

Účastníky přestupního řízení jsou:

a) hráč

b) mužstvo, v němž je hráč registrován (dále jen „mateřské mužstvo“)

c) mužstvo, do něhož hlásí hráč přestup (dále jen „nové mužstvo“)

článek 3

O změnách klubové příslušnosti rozhoduje Sportovní technická komise (dále jen STK) Malého fotbalu regionu Olomouc

článek 4

1. Žádosti o přestupy se podávají pouze na zasedání STK Malého fotbalu regionu Olomouc (dle platného provozního řádu) nebo na její adrese (Střední novosadská 48, 779 00  Olomouc) v období od  1.července do 30.června. Toto ustanovení se vztahuje rovněž na cizí státní příslušníky v klubech soutěží v ČR

2. Žádost o přestup nemůže hráč podat dříve než uplyne od schválení jeho předešlého přestupu doba 2 měsíce (registrační doba) a se souhlasem mateřského mužstva

3. Řídící orgán může registrační dobu v dané soutěži zkrátit ve zcela mimořádných případech

II

Náležitosti žádosti o přestup

článek 5

1. Hráč, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit tiskopis „Ohlášení přestupu“. Vedoucí mateřského mužstva i hráč podepíší tiskopis s uvedením data podpisu. Datum podpisu nesmí být v den podání žádosti o přestup starší 3 měsíců. STK může mimořádně rozhodnout i o zaslání zprávy SMS z čísla telefonu vedoucího mateřského mužstva (které je nahlášeno v přihlášce do soutěže) o jeho souhlasu s přestupem

2.  Přestupní poplatek ve výši 50.- Kč bude stržen z disciplinárního limitu nového mužstva

3. Fotografii o  velikosti 4,5 x 3,5cm (pasová) potřebnou k vyhotovení nového registračního průkazu a odpovídající věku hráče

4. V případě, že mateřské mužstvo souhlasí s přestupem hráče, je vedoucí mužstva povinen odevzdat jeho registrační průkaz STK. V případě zničení nebo ztráty registračního průkazu vydá o tom mateřské mužstvo STK potvrzení

5. Mužstva mohou zaslat STK jméno a podpis funkcionáře, který je oprávněn podepisovat za mužstvo doklady v přestupním řízení. Pokud nemá STK takové vyjádření mužstva k dispozici, považuje za oprávněného toho funkcionáře, jehož jméno a podpis je uveden na přihlášce do soutěže. Předání podpisového vzoru STK se doporučuje

6. Podanou žádost o přestup nemůže hráč vzít zpět

III

Rozhodování o přestupu

článek 6

1. STK žádost o přestupu neprojedná:

a) byla-li podána z jiného než mateřského klubu

b) nemá-li některou ze stanovených náležitostí (čl.5 a čl.6.2b)

c) směřuje-li do mužstva, vůči němuž byl vysloven zákaz přestupů

2. STK žádost o přestup schválí:

a) souhlasí-li s přestupem mateřský klub

b) přes nesouhlas mateřského mužstva, jedná-li se o opakovanou žádost do téhož mužstva po uplynutí 6-ti měsíců (čekací doba). Za opakovanou se uznává žádost podaná STK do 5dní po uplynutí čekací doby a to pouze tehdy, jestliže hráč v průběhu čekací doby nepodal žádnou jinou žádost o přestup. Opakovaná žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v čl.5 odst.1-4. Jestliže mateřské mužstvo chce vyjádřit nesouhlas s opakovaným přestupem, sdělí tuto skutečnost STK do 10 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení STK o podání opakovaného přestupu. Jinak bude přestup schválen. STK přestup schválí, jsou-li splněny podmínky opakovaného přestupu,

3. STK žádost o přestup zamítne:

a) nejsou-li splněny podmínky pro její schválení  (odst.2)

IV

Rozhodování o hostování

článek 7

V olomouckém regionu není hostování v malém fotbale povoleno

V

Oznamování rozhodnutí

článek 8

1. STK projedná žádost o přestup v nejkratší možné době, nejdéle však do 10-ti dnů od jejího obdržení

2. Jestliže STK rozhodla na základě souhlasu mateřského mužstva, pak své rozhodnutí účastníkům přestupního řízení neoznamuje

3. Jestliže STK rozhodla o přestupu přes nesouhlas mateřského mužstva, oznámí své rozhodnutí hráči a mateřskému mužstvu

4. Jestliže STK žádost o přestup zamítla (čl.6 odst.3) sdělí své rozhodnutí všem účastníkům přestupního řízení (čl.2)

5. Neprojedná-li STK žádost o přestup (čl.6 odst.1), sdělí to hráči a zašle mu zpět žádost včetně všech náležitostí

VI

Odvolání proti rozhodnutí STK

článek 9

1. Účastníci přestupního řízení (čl.2) se mohou proti rozhodnutí STK odvolat  písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí k ORK Malého fotbalu Olomouc

2. K odvolání je třeba přiložit poplatek z odvolání, který činí 200Kč

3. Odvolání nemá odkladný účinek

VII

Odstupné

článek 10

1. Za přestup uhradí nové mužstvo mateřskému mužstvu odstupné podle vzájemné dohody

VIII

Ustanovení společná a závěrečná

článek 11

1. Všechna podání, vyjádření a potvrzení, která při ohlašování přestupu činí mateřské a nové mužstvo, musí obsahovat podpis vedoucího mužstva. Jinak je neplatné a STK je neprojedná

2. Lhůty uvedené v tomto Přestupním řádu jsou splněné, byla-li písemnost prokazatelně (podací lístek pošty) podána nejpozději v poslední den lhůty a je-li tímto dnem sobota, neděle nebo státem uznaný svátek v nejbližší  následující pracovní den

3. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech mezi mužstvy. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle Přestupního řádu, případně dalších předpisů Malého fotbalu Olomouc

4. Porušení ustanovení tohoto Přestupního řádu, jejich obcházení jakož i jednání proti pravidlům sportovní morálky je nepřístupné a podléhá sankcím

článek 12

1. Závazný výklad tohoto Přestupního řádu je oprávněn provádět pouze VV Malého fotbalu Olomouc

2. Tento doplněný Přestupní řád byl schválen VV Malého fotbalu Olomouc a vstupuje v platnost dnem 15.srpna 2019

Komentovat

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
?14 kolo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc