logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Registrační řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

článek 1

Základní ustanovení

1. Registrací se rozumí záznam hráče/ky v ústředním registru Malého fotbalu Olomouc (dále jen „MFO“), který stanoví jeho příslušnost (členství) k určitému mužstvu (dále jen „mužstvo“) oprávněnému zúčastňovat se soutěží Malého fotbalu pořádaných v rámci MFO

2. Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 15 let. Hráč může být v MFO registrován pouze za jedno mužstvo

3. Start v soutěžích MFO se umožňuje pouze hráči, který je řádně registrován

4. Dokladem o registraci je registrační průkaz hráče, který je majetkem VV Olomouc

článek 2

Podklady pro registraci

1. Podkladem pro registraci je kopie Občanského průkazu sloužící pro identifikaci hráče

2. Fotografie se jménem hráče 4,5 x 3,5cm (pasová)

3. Úplný název mužstva, za který chce být hráč registrován a jeho tel. číslo pro kontakt s ním

4. Poplatek 50 Kč, který bude stržen z limitu mužstva, za které chce být hráč registrován

5. Souhlas s nakládáním osobních údajů hráče – GDPR

Tyto podklady se zasílají na adresu MFO (Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc) nebo odevzdáním na zasedání STDK MFO v jednom vyhotovení.

5. Mění-li se registrace v důsledku změny názvu mužstva, uhradí hráč za změnu poplatek ve výši 50.- Kč. Mužstvo může požádat o výměnu registračního průkazu proto, že fotografie hráče v průkazu již neodpovídá jeho skutečné podobě nebo v případě změny registrace ve velkém fotbale (červený pruh). Výměna průkazu se z těchto důvodů provádí také za poplatek 50.- Kč. Hráč dále přiloží svoji fotografii velikosti 4,5 x 3,5 cm (pasová). Za pravdivost všech údajů odpovídají hráč a mužstvo. Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním a má za následek disciplinární a herní důsledky v případě, že hráč nastoupí na registrační průkaz vyhotovený na základě výše uvedených skutečností

6. Na základě podkladů pro registraci vyhotoví STK registrační průkaz nejpozději do 14-ti dnů

článek 3

Registrační průkaz

1. Registračním průkazem je hráč povinen se prokázat v případech stanovených předpisy a řády VV MF Olomouc

2. Pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo tak závažnému poškození registračního průkazu, že jsou podle něj identifikace hráče a zjišťování údajů obsažených v registračním průkazu nemožné, musí hráč požádat o vydání duplikátu

3. O vydání duplikátu požádá hráč se stručným odůvodněním rovněž v případech, kdy u něj dojde ke změně jména, příjmení či zásadní změně podoby na fotografii

4. V případech uvedených v odstavci 2 a 3 zašle hráč také dosavadní registrační průkaz (pokud nebyl ztracen)

5. Poplatek za vystavení duplikátu je stejný jako při vystavení nového registračního průkazu (50 Kč za hráče).

článek 4

Změny v registraci

1. Změna v registraci (čl.1,odst.1) se provede na základě rozhodnutí orgánů činných v přestupním řízení (STDK MF Olomouc) o přestupu hráče

2. Hostování není v regionu Olomouc povoleno

3. Dojde-li k zániku členství u mužstva, za nějž je hráč registrován, zrušuje se dnem zániku členství mužstva rovněž registrace hráče za takové mužstvo. To platí i v případech, zanikne-li členství mužstva v důsledku jeho sloučení s jiným mužstvem nebo v důsledku jeho rozdělení

4. Jestliže dojde k rozdělení mužstva tím způsobem, že jeho členství nezanikne, ale oddělí se od něho část, která se stane novým členským mužstvem, pak se registrace za původní mužstvo zruší jen tehdy, souhlasí-li hráč s registrací do mužstva, které vzniklo takovým dělením

5. Za každé vystavení registračního průkazu je poplatek ve stejné výši jako při vystavení nového registračního průkazu (50Kč za hráče)

článek 5

Zrušení registrace

1. Registrace v MFO se zruší, požádá-li o zrušení registrace mateřské mužstvo hráče

2. Registrace se také zruší na základě odhlášky hráče z registrace

3. Dojde-li k zániku mužstva, za nějž byl hráč registrován a potvrdí-li toto zrušení řídící orgán soutěže, do níž mužstvo náleželo, zrušuje se dnem zániku mužstva rovněž registrace hráče za zaniklé mužstvo. To platí i v případech, zanikne-li mužstvo v důsledku sloučení s jiným mužstvem nebo v důsledku rozdělení mužstva a hráč nemá zájem startovat v novém mužstvu

4. Jestli-že přestoupí do zahraničního klubu amatérský hráč proti námitkám mateřského mužstva nebo nevyjádří-li se mateřské mužstvo k jeho přestupu, jeho registrační záznam za mateřské mužstvo v ústřední registraci se ponechá. Při návratu ze zahraničního klubu je hráč registrován za mateřské mužstvo. Obdobně se postupuje v případě, že hráč v zahraničí hostuje

5. V bodech 1 až 4 je vedoucí mužstva povinen odevzdat registrační průkaz(y)

6. Registrace hráče ve velkém fotbale se obvykle ruší na základě „žádosti o zrušení registrace ve velkém fotbale“ (tiskopis je na adrese www.isfotbal.cz ), kterou hráč zašle FAČR do Prahy. Hráč, který o zrušení registrace požádal, poté zajistí dodání kopie žádosti o zrušení registrace společně s podacím lístkem pošty nebo přímo potvrzení o zrušení registrace (to obdrží hráč přímo z FAČR) a v co nejkratším termínu dodá STDK MF Olomouc a bude řádně zaregistrován po splnění podmínek uvedených ve čl.2

článek 6

Obnova registrace

1. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě žádosti mateřského mužstva, se může nechat zaregistrovat kdykoliv za kterékoliv mužstvo.

2. Hráč, jemuž byla zrušena registrace na základě jeho odhlášky z registrace, se může nechat za jiné než mateřské mužstvo zaregistrovat 3 měsíce od odevzdání registračního průkazu na STDK MF Olomouc. Registrační úsek je povinen vést v ústředním registru hráče ještě po dobu 1 roku ode dne, kdy mu byla zrušena registrace

3. Hráč, jemuž byla zrušena registrace v důsledku zániku členství mužstva, za který byl hráč registrován, se může nechat zaregistrovat kdykoliv za kterékoliv mužstvo

4. Hráč, jemuž byla zrušena registrace v důsledku jeho přestupu do zahraničí, se může po návratu do ČR nechat zaregistrovat za kterékoliv mužstvo. To se však netýká případů upravených čl.5.odst.4. tohoto RŘ

5. Při obnově registrace se postupuje podle čl.2

článek 7

Společná a závěrečná ustanovení

1. Dojde.li ke sporu mezi kluby o oprávněnost registrace hráče, rozhoduje v  prvním stupni STDK. Při odvolání proti rozhodnutí STDK rozhoduje  ORK Olomouc. Odvolání je nutno podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí  DK. Odvolací poplatek činí 200Kč. Odvolání musí splňovat podmínky stanovené VV Olomouc. Rozhodnutí ORK Olomouc je konečné

2. První registraci hráče je možno provést kdykoliv během roku. Změny, zrušení a obnovy v registraci se provádějí výhradně v termínech stanovených Přestupním řádem či jinými předpisy

3. Závazný výklad tohoto Registračního řádu je oprávněn provádět pouze VV MF Olomouc.

4. Tento doplněný Registrační řád byl schválen VV MF Olomouc a vstupuje v platnost dnem  15.srpna 2019

Komentovat

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
22.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android