logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Soutěžní řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Základní ustanovení

článek 1

1. Soutěžní řád Malého fotbalu Olomouc (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace soutěží pořádaných v rámci řídícího orgánu soutěže tj. Výkonného výboru Malého fotbalu Olomouc (dále jen VV) a vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, mužstva, jejich  funkcionáře, rozhodčí a další činovníky, vykonávající při soutěžích  příslušné funkce a činnosti)

2. K vydání SŘ je oprávněn VV. Změny a doplňky SŘ mohou být provedeny zpravidla po závěru soutěžního ročníku

3. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto změny zpravidla do konce soutěžního ročníku, který předchází soutěžnímu ročníku, v němž má ke změnám dojít

4. Okresních soutěží v malém fotbalu se mohou zúčastnit všechna mužstva olomouckého regionu. O počtu zúčastněných mužstev rozhoduje VV v souladu s organizačními a materiálně – technickými podmínkami

5. Soutěžní ročník trvá od 1. července běžného roku do 30. června roku následujícího

článek 2

1. Členem soutěží v malém fotbalu může být každé řádně přihlášené mužstvo (přihláška a startovné v řádném termínu), které souhlasí s vydanými dokumenty, řádně si plní své povinnosti a využívá práv těmito dokumenty poskytovanými

2. Řídícím orgánem je VV, který zajišťuje řízení a řádný chod všech soutěží, jejich ekonomiku a kontrolu. VV se schází jednou měsíčně a mimo jiné rozhoduje  o přijetí nových mužstev, názvu mužstev, určuje postupový a sestupový klíč atd.

3. Při rozhodování VV platí zásada prosté většiny hlasů při nadpoloviční účasti jeho členů na schůzi. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

4. VV sám rozhoduje o programu své schůze a o přizvání hostů. Jeho jednání je neveřejné a má právo vykázat z jednání nezvaného hosta. Každé mužstvo při jednání zastupuje obvykle jeden pozvaný zástupce (vedoucí, kapitán nebo jiný pověřený člen mužstva)

5. Má-li VV rozhodovat o záležitostech, pro které nejsou ve vydaných dokumentech podklady, řeší tyto citlivě v duchu objektivních, sportovních, morálních a společenských zásad

článek 3

1. V rámci VV se pořádají soutěže mistrovské. Za soutěžní utkání se považují utkání mistrovská

2. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno příslušným řídícím orgánem

3. Tento řídící orgán může ve výjimečných případech vydat zákaz utkání v malém fotbale

Mistrovské soutěže dospělých

V soutěžích VV MF Olomouc se za dospělého považuje hráč(ka), který v den startu minimálně dovršil 15let věku.

článek 4

Rozpisy soutěží a termínové listiny

1. Mistrovské soutěže se řídí tímto SŘ a Rozpisem soutěží, které pro každou soutěž vydává řídící orgán soutěže. Rozpis soutěže musí respektovat SŘ a být s ním v souladu. Odchylně, případně volně, je možno v rozpisech soutěží upravit jen ta práva, povinnosti a vztahy účastníků soutěží, kde to SŘ výslovně  umožňuje

2. Základem Rozpisu soutěže je Termínová listina utkání

3. Rozpisy soutěží a termínové listiny nižších tříd soutěží musí navazovat a být přizpůsobeny Rozpisům soutěží a termínovým listinám vyšších tříd soutěží, zejména co do počtu utkání, systémů, postupů a sestupů a počtu postupujících a sestupujících mužstev. V případech, kdy by došlo k rozporům mezi těmito předpisy nižších a vyšších řídících orgánů, jsou řídící orgány vyšších soutěží oprávněny změnit předpisy nižších řídících orgánů soutěží

4. Změny v Rozpisech soutěží, které se týkají systému a organizace soutěží, zásad pro postupy a sestupy a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, lze v průběhu soutěžního ročníku provádět pouze výjimečně a to pouze v kompetenci VV MF Olomouc

5. Změny v termínových listinách, které jsou součástí Rozpisů soutěží, mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány soutěží, a to pouze v zájmu řádného průběhu

6. Rozpisy soutěží a termínové listiny jsou závazné pro všechny účastníky soutěží i pro řídící orgány

7. Porušení nebo nedodržování SŘ, Rozpisů soutěží a Termínové listiny může být podle intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno pořádkovými pokutami, disciplinárními tresty, herními důsledky případně vyloučením ze soutěže

Organizace mistrovských soutěží

článek 5

Třídy a řízení mistrovských soutěží

1. Mistrovské soutěže dospělých mají tyto třídy:

Okresní přebor – 1.liga

2.liga

3.liga

4.liga

2. Okresní ligu řídí okresní orgán (VV MF Olomouc)

3. Orgán uvedený v odst.2 případně pověřuje přímým řízením soutěží své  sportovně technické, disciplinární, případně jiné komise

4. V případě, že v jedné lize soutěže je pro velký počet mužstev potřeba rozdělit je do různých skupin, může toto rozdělení provést pouze VV s ohledem na účelné uspořádání soutěže, její systém, spádovost, počet účastníků a ekonomickou účelnost, a to vždy nejpozději do začátku soutěžního ročníku.

článek 6

1. Řídící orgán soutěže zařadí mužstva do příslušné třídy soutěže:

a) podle přihlášek do soutěže, jejíž podmínky stanoví v této přihlášce

b) podle výsledků soutěží v minulém ročníku a podle ustanovení o postupu a sestupu

c) na základě splnění podmínek pro start mužstva v soutěži

d) na základě žádosti klubu o přeřazení jeho mužstva do nižší třídy soutěže

2. Řídící orgán soutěže má právo vyloučit mužstvo z účasti v příslušné části  soutěže, případně jej nezařadit do třídy soutěže, na nějž má jinak právo, pokud soustavně porušuje předpisy pro řízení soutěže nebo nařízení řídícího  orgánu

3. O vyloučení, či přeřazení mužstva do nižší třídy soutěže, rozhoduje VV, jsou-li proto zvlášť závažné důvody (neoprávněná registrace, manipulace s registračními průkazy, zápisem o utkání apod.)

4. Vystoupí-li mužstvo z rozehrané soutěže a uhradí veškeré pohledávky, může být pro následující soutěžní ročník zařazeno do nejnižší třídy soutěže. Půjde-li o mužstvo nejnižší třídy soutěže, nesmí ho řídící orgán soutěže v dalších ročnících do soutěže zařadit, pokud by byl důvodný předpoklad, že soutěž znovu nedokončí

článek 7

Základní systém soutěží

1. Mistrovské soutěže se zásadně hrají systémem každý s každým dvoukolově v období podzim – jaro. Vítěz zápasu získává 2body, při nerozhodném výsledku  1bod. Vítězem soutěže je mužstvo, které získá nejvyšší počet bodů, mužstvo, které má nejnižší počet bodů se umístí poslední. Při stejném  počtu bodů o pořadí rozhoduje:

- výsledky vzájemných zápasů  dvou či více mužstev (platí jen při postupech, sestupech a o vítězství v 1.lize)

- rozdíl skóre

- podíl skóre

- více vstřelených branek

- los

Uvedená ustanovení platí v konečné tabulce

2. Účelem soutěží v malém fotbale je řádně tuto soutěž organizovat a zabezpečit masové vyžití, jako prvořadý cíl. Soutěž má i společenský význam a mužstva budou hodnocena nejen za sportovní výkony, ale i po stránce vystupování na hřišti

článek 8

Postupující a sestupující

1. Přesný počet postupujících a sestupujících mužstev, jakož i systém postupu a sestupu stanoví řídící orgán soutěže a uvede je před zahájením každého ročníku. Toto bude včas oznámeno všem vedoucím mužstev na stránkách MFO. V průběhu soutěže nelze postupový a sestupový klíč měnit, vyjma případů, kdy dochází k ukončení činnosti mužstev, jejich vyloučení nebo nezájmu o postup do vyšší soutěže

2. Mužstva, která se umístila na postupových místech jednotlivých skupin jedné  ligy soutěže postoupí přímo do vyšší ligy soutěže. Ihned po skončení ročníku oznámí, zda reflektují na postup

3. Mužstvo, které se po skončení soutěže příslušného ročníku umístí na sestupovém místě, ze soutěže zpravidla sestupuje. Řídící orgán může v konkrétním případě rozhodnout i jinak, pokud je to v zájmu dodržení regulérnosti soutěže

Náležitosti mužstev

článek 9

1. Aby se mužstva mohla zúčastňovat soutěží, musí splňovat podmínky stanovené SŘ a příslušnými Rozpisy soutěží

2. Pokud řídící orgán soutěže stanoví v Rozpisu soutěže podmínky pro účast mužstva v mistrovské soutěži, nesmí být splnění těchto podmínek vynucováno disciplinárními tresty nebo herními důsledky, ale výlučně nezařazením mužstva do příslušné třídy soutěže, jejíž podmínky z těchto důvodů nesplňuje

3. Řídící orgán soutěže může před zahájením losování soutěžního ročníku přezkoumat, zda mužstva, které se mají zúčastnit soutěže, splňují podmínky účasti a schvaluje název mužstva

4. Podmínkou účasti je včasné uhrazení vkladu stanoveného VV před zahájením soutěže. Mužstva startují na vlastní náklady

článek 10

Mužstva zařazené v soutěži, jsou povinny:

1. Mít hráče registrované podle Registračního řádu Malého fotbalu Olomouc

2. Podat ve stanoveném termínu přihlášku do soutěže, která je dostupná na stránkách MFO. Podáním této přihlášky je prohlášením, že mužstvo soutěž řádně dokončí

3. Řídit se ustanovením SŘ, Rozpisem příslušné soutěže, jakož i ostatními směrnicemi a pokyny VV a obecně platnými předpisy.

4. Učinit všechna opatření k dodržení Termínové listiny a sehrání všech utkání, usilovat o jejich hladký průběh a přispívat k dodržení regulérnosti soutěže

Náležitosti hráčů

článek 11

Registrace

1. Aby mohl hráč startovat v soutěžním utkání, musí být zaregistrován podle Registračního řádu Malého fotbalu Olomouc a vybaven platným registračním průkazem, kterým se prokáže rozhodčímu. Bez registračního průkazu nesmí být hráč připuštěn ke startu v soutěžním utkání, pokud není dále stanoveno jinak

2. Dostaví-li se celé mužstvo k utkání bez registračních průkazů, oznámí to kapitán rozhodčímu a ten tuto skutečnost zaznamená v zápisu o utkání zároveň s důvodem, proč nebyly registrační průkazy celého mužstva předloženy. Do zápisu o utkání zaznamená i prohlášení, že všichni hráči jsou řádně zaregistrováni. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem kapitán. Všichni hráči musí předložit osobní průkaz s fotografií, jímž může být věrohodně prokázána jejich totožnost (občanský průkaz, pas atd.), kterou rozhodčí zjistí za účasti kapitánů obou mužstev. Hráče, kteří žádný osobní doklad nemají, k utkání nepřipustí

3. Mužstvo, jehož hráči nastoupí k utkání bez registračních průkazů, předloží je buď během utkání nebo bezprostředně po skončení utkání rozhodčímu, anebo nejpozději na prvním zasedání DK ke kontrole. Nemůže-li je mužstvo předložit proto, že byly zničeny, ztraceny nebo odcizeny, předloží ve stejné lhůtě vysvětlení těchto okolností

Řídící orgán soutěže posoudí důvody, proč nastoupili hráči bez registračních průkazů a rozhodne o dalších opatřeních. Vůči mužstvu, které nesplní nařízení bodu 3 nebo prokáže-li se, že některý hráč startoval neoprávněně budou vyvozeny herní důsledky

4. Jestliže vznikne důvodné podezření, že mužstvo nepředložilo rozhodčímu registrační průkazy všech hráčů proto, aby zakrylo skutečnost, že průkaz chyběl byť jen i jedinému hráči, vyvodí z toho řídící orgán soutěže herní důsledky a viníci budou postiženi též disciplinárně

5. V soutěži startují neregistrovaní hráči velkého fotbalu. V utkání je povolen start nejvýše jednoho registrovaného hráče velkého fotbalu staršího 15-ti let a dvou registrovaných hráčů velkého fotbalu starších 40-ti let

Zrušení registrace ve velkém fotbale se provádí vyplněným tiskopisem zaslaným na registrační odbor FAČR do Prahy. Vedoucí mužstva je povinen odevzdat kopii tohoto tiskopisu společně s podacím lístkem pošty a datum na tomto lístku je pro STDK dokladem jako ukončení registrace ve velkém fotbale

6. Za úplnost údajů uvedených v registračním průkazu odpovídá vedoucí mužstva a kapitán v plném rozsahu

7. Po ukončení činnosti mužstva je vedoucí povinen vrátit registrační průkazy všech hráčů nebo požádat STK o jejich znehodnocení

článek 12

Lékařská prohlídka

1. Lékařská prohlídka je dobrovolná. Všichni hráči uvedeni na soupisce mužstva jsou pojištěni u VZP.

Náležitosti mužstev

článek 13

Soupiska

1. Soupiska mužstva je uložena u řídícího orgánu soutěže a určuje  příslušnost hráčů k určitému  mužstvu od něhož se odvozuje režim startu těchto hráčů

2. Tato soupiska platí pro celý ročník soutěže a je vždy obnovena dokud mužstvo soutěž nedokončí

3. Mužstva, která nemají žádné změny z minulé sezony odevzdají pouze přihlášku do soutěže.  Během jedné sezony lze provést na soupisce libovolný počet změn. Maximální  počet hráčů na soupisce je 28, minimální počet je 6. Na soupisce musí být  zřetelně označen registrovaný hráč

4. Po řádném přihlášení do soutěže zajistí vedoucí mužstva Rozpis soutěže s Termínovou listinou, seznam hřišť a zápisy o utkání, které jsou umístěny na stránkách MFO. Povinností vedoucího mužstva je seznámit sebe i své hráče s těmito materiály

5. Změny v soupisce uložené u VV se provádějí podle ustanovení příslušných dokumentů a  potvrzuje je řídící orgán soutěže. Nové a přestupující hráče lze do soupisky doplňovat  kdykoliv v průběhu soutěže, maximálně však do výše 14-ti hráčů a neomezený počet hráčů registrovaných ve velkém fotbale a to na pravidelném zasedání DK nebo poštou na adresu MFO

6. Za úplnost údajů uvedených v soupisce odpovídá vedoucí mužstva v plném rozsahu

článek 14

Start hráčů za různá mužstva

Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžních utkáních pouze za mužstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni a nesmí startovat za jiné mužstvo v soutěži

článek 15

Porušení ustanovení o soupisce

Nestartování hráčů ze soupisky uložené u řídícího orgánu podle předpisů jakož uvádění nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity poklesku postihováno pořádkovými pokutami a disciplinárními tresty až po vyloučení ze soutěže

Povinnosti pořadatele utkání

článek 16

Pořadatelem utkání (turnaje) je mužstvo, které podle rozlosování řídícího orgánu soutěže musí sehrát svá utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označilo jako vlastní hřiště. Výjimku z tohoto ustanovení je oprávněn udělit pouze řídící orgán soutěže s ohledem na regulérnost soutěže. V Rozpisu soutěže je uváděno na prvním místě

článek 17

Pořadatel utkání je povinen:

1. Zajistit bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegovaných orgánů a diváků, jakož i pořádek na hřišti

2. Připravit v souladu s Pravidly hrací plochu, mít k dispozici odpovídající míč, zápis o utkání, který před zahájením utkání předloží řádně vyplněný oběma týmy rozhodčímu. Ostatní náležitosti se řídí Rozpisem soutěže a pravidly

3. Na vyčleněných hřištích, kde jsou správci, jsou tito povinni připravit sítě a hřiště nalajnovat

4. Nahlásit výsledek utkání za dané kolo nejpozději do 17.00 hodin příslušné neděle prostřednictvím textové zprávy (SMS) na číslo mobilního telefonu 603/226907

5. Před utkáním, v průběhu utkání i po jeho skončení respektovat pokyny rozhodčího k zajištění bezpečnosti účastníků utkání a to až do jejich odchodu z prostoru hřiště

6. Pořadatel je povinen učinit veškerá opatření vedoucí ke zjištění totožnosti pachatelů výtržností

článek 18

1. Pokud mužstvo nesplní či poruší ustanovení čl.17 může být disciplinárně potrestáno. V případech uvedených v tomto SŘ musí být potrestáno herními důsledky

2. Proti účastníkům utkání, kteří narušují veřejný pořádek a budou zjištěni, bude zavedeno disciplinární, správní či trestní řízení dle závažnosti narušení veřejného pořádku

Povinnosti hostujícího mužstva

článek 19

1. Dostavit se včas na utkání

2. Poskytovat pořádajícímu klubu součinnost k zajištění bezpečnosti účastníků utkání a ke klidnému a regulérnímu průběhu utkání

3. Mít k dispozici míč způsobilý ke hře a zápis o utkání

Hřiště

článek 20

1. Utkání všech soutěží se hrají pouze na těch hřištích, která schválil řídící orgán soutěže. Jakékoliv změny na hrací ploše a na hřišti vůbec, musí být hlášeny řídícímu orgánu soutěže a ten musí hřiště znovu schválit. Hřiště musí odpovídat Pravidlům malého fotbalu

2. Pořádající klub připraví před začátkem utkání hrací plochu řádně podle pravidel. Nesehraje-li se utkání z důvodu nepřipravenosti hrací plochy vinou pořádajícího klubu, musí být klub potrestán herními důsledky

3. Na hřištích s umělým osvětlením musí být provedena revize tohoto osvětlení a odevzdána kopie revizní zprávy řídícímu orgánu

článek 21

1. Řídící orgán soutěže stanoví normy minimálního vybavení hřiště pro jednotlivé soutěže, které kontroluje

2. O způsobilosti hrací plochy ke hře rozhoduje výhradně rozhodčí. Při rozhodování postupuje podle pravidel malého fotbalu a musí dbát na to, aby nebylo ohroženo zdraví či bezpečnost hráčů, ale též na to, aby zbytečně nebyl poškozen sport. O další způsobilosti hřiště rozhodne řídící orgán soutěže

článek 22

V případě změny místa utkání z důvodů nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, uzavření hřiště apod.) musí pořádající mužstvo včas oznámit řídícímu orgánu soutěže i soupeřům místo, na kterém budou utkání hrána. Změnu místa i hrací plochu musí schválit řídící orgán soutěže

Termíny a začátky utkání

článek 23

Termíny a pořad utkání

1. Termíny utkání schvaluje řídící orgán soutěže. Termíny uvedené v Termínové listině a Rozpisu  soutěže jsou závazné pro všechna mužstva příslušné soutěže

2. Mužstva mohou sehrát svá utkání mimo stanovený termín, jestliže jejich dohodu schválí řídící orgán soutěže. V zájmu regulérnosti soutěže může každé mužstvo požádat o přeložení utkání 3x v jednom ročníku

3. Pokud nemůže být utkání sehráno nebo dokončeno bez viny některého mužstva, je povinností mužstev se prostřednictvím kapitánů a vedoucích mužstev dohodnout, tuto dohodu uvést do zápisu o utkání, podepsat a požádat o schválení řídící orgán soutěže o povolení sehrát toto utkání v náhradním termínu. Takové utkání musí být sehráno nejpozději do 21dnů po původním termínu, není-li to možné, výjimečně stanoví nový termín řídící orgán soutěže s ohledem na regulérnost soutěže.

4. Řídící orgán soutěže má právo ve výjimečných a odůvodněných případech provádět změny v Termínové listině

článek 24

Hlášení utkání

1. Řídící orgán soutěže umístí na stránkách MFO před zahájením podzimní části soutěže Termínovou listinu všech utkání podzimní části a před zahájením jarní části soutěže Termínovou listinu jarní části soutěže s uvedením hřiště, termínu a hodiny začátku utkání. Termínová listina je pro mužstva závazná a utkání nemusí řídící orgán soutěže již dále hlásit

2. Změny termínů, začátků utkání nebo místa konání utkání je povinen předložit vždy pořádající mužstvo ke schválení řídícímu orgánu soutěže nejméně 5dnů  před termínem utkání a se souhlasem soupeře. Porušení tohoto ustanovení podléhá disciplinárnímu postihu

článek 25

Začátky utkání

1. Začátky utkání mistrovských soutěží se určují rozhodnutím řídícího orgánu soutěže. V sobotu, neděli a ve svátek je poslední časový termín pro začátek utkání stanoven na 10.45 hodin

2. Ve všední dny jsou začátky stanoveny zpravidla na 17.00 hodin, mimo případy schválené řídícím orgánem

Zahájení utkání

článek 26

Nástup mužstva

Mužstvo je povinno nastoupit k utkání ve stanovenou hodinu. Rozhodčí zahájí hru, je-li na hrací ploše přítomen, podle pravidel, minimální počet hráčů každého mužstva s řádnou výstrojí a byl-li mu odevzdán řádně vyplněný zápis o utkání a registrační průkazy hráčů. Neopodstatněný pozdní nástup mužstva do 2. poločasu utkání bude považováno za provinění podléhající disciplinárnímu řízení

článek 27

Hráč, který se k utkání dostavil později může nastoupit kdykoliv v přerušené hře. Při nastoupení musí odevzdat rozhodčímu svůj registrační průkaz a kapitán soupeřova mužstva má právo požádat o kontrolu totožnosti. Zápis o utkání je třeba doplnit, případně opravit v poločase utkání nebo ihned po jeho skončení. Zápis doplní, případně opraví kapitán nebo vedoucí mužstva

článek 28

Kontrola totožnosti

1.Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků mužstev je možné na vyžádání kapitána provést  před utkáním a nejpozději před zahájením druhého poločasu utkání (u hráčů, kteří nastoupili  až do druhého poločasu i po utkání)

2. Postup při provádění kontroly totožnosti před zahájením druhého poločasu:

a) kontrolu totožnosti provádí delegovaný rozhodčí, který má u sebe registrační průkazy. Kapitán kontrolovaného mužstva představuje rozhodčímu jednotlivé hráče svého mužstva dle registračních průkazů. V případě, že některého nebo některé hráče nemůže rozhodčí identifikovat podle fotografie na registračním průkazu, je tento hráč povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem osvědčující totožnost občana. Pokud tak neučiní v utkání se nepokračuje

Výsledek kontroly totožnosti rozhodčí vždy zapíše na zadní stranu do zápisu o utkání

b) hráč, který v průběhu 1. poločasu hrál nebo byl uveden v zápisu o utkání, ale nenastoupí do 2. poločasu, je povinen za účelem provedení kontroly totožnosti setrvat v prostoru hřiště do zahájení 2. poločasu utkání

Pokud hráč poruší ustanovení bodu 2b vystavuje se jeho mužstvo hernímu i disciplinárnímu postihu

c) pokud proti totožnosti hráče byla kapitánem soupeřova mužstva vznesena námitka, provede rozhodčí dodatečnou identifikaci takového hráče. Dotazem zjistí osobní údaje a adresu trvalého bydliště a toto uvede do zápisu o utkání. Takto zjištěné údaje podepíše hráč a kapitán s tím, že rozhodčí doručí po utkání registrační průkaz spolu se zápisem o utkání řídícímu orgánu soutěže

d) pokud hráč, hráči nebo celé mužstvo odmítne kontrolu totožnosti, uvede kapitán mužstva, které požadovalo kontrolu provést do zápisu o utkání námitku proti startu hráče, hráčů nebo celého mužstva. Rozhodčí tuto skutečnost potvrdí a v utkání se nepokračuje

e) kontrolu totožnosti mužstva je u kontrolovaného mužstva povinen zabezpečit kapitán. Pokud hráč nebo mužstvo odmítne kontrolu totožnosti a tato skutečnost je v zápise o utkání, budou vůči  mužstvu proti němuž byla uvedena tato námitka, vyvozeny herní důsledky. Současně budou předáni k disciplinárnímu řízení kapitán a hráč nebo hráči, kteří se odmítli podrobit kontrole totožnosti, v případě nesprávného postupu i rozhodčí

f) pokud kontrola totožnosti byla provedena před utkáním, v poločase nebo v případě střídajícího hráče po utkání, ale tato skutečnost nebude uvedena v zápise o utkání, považují se dodatečně podané námitky za bezpředmětné vyjma případů, kdy námitku podá rozhodčí nebo člen VV

g) o výsledku nedohraného utkání rozhoduje pouze DK

h) v případě, že se mužstva dohodnou na náhradním rozhodčím (laik), kontrola totožnosti se neprovádí

článek 29

Čekací doba

Čekací doba v regionu Olomouc není žádná. Pokud se některé z mužstev nedostaví ve stanovenou dobu, o začátku utkání rozhoduje pouze delegovaný rozhodčí

článek 30

1. O výsledku utkání rozhodne řídící orgán soutěže na základě zjištěných a prokázaných skutečností

2. Jestliže pozdní začátek nebo nedostavení se k utkání zavinilo některé z mužstev nebo obě mužstva, má to pro viníky herní důsledky a disciplinární postih

Rozhodčí a delegáti

článek 31

Řízením utkání pověřuje řídící orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří byli řádně proškoleni

článek 32

1. Jsou-li přítomna v prostoru hřiště obě mužstva s dostatečným počtem hráčů, kteří mají dle zápisu o utkání nastoupit jsou povinna utkání sehrát i když se nedostavil delegovaný rozhodčí. Postup je upraven tímto SŘ

2. Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí a na hřišti je přítomen jiný kvalifikovaný rozhodčí, je povinen převzít řízení utkání

3. Pokud není na hřišti přítomen kvalifikovaný rozhodčí, převezme řízení utkání laický rozhodčí na základě dohody kapitánů obou mužstev. Dohoda podepsaná  oběma kapitány mužstev musí být uvedena v zápise o utkání, který musí mít obě  mužstva k dispozici

4. V případě, že k dohodě nedojde, poznačí tuto skutečnost kapitán domácího mužstva do zápisu o utkání. Oba kapitáni zápis o utkání podepíší a vedoucí domácího mužstva je povinen neprodleně uvědomit řídící orgán, že utkání nebylo odehráno

Zápis o utkání je pro řídící orgán soutěže směrodatný a za jeho správné vyplnění a doručení do 48 hodin odpovídá rozhodčí

5. Náhradní rozhodčí a laický rozhodčí mají všechna práva a povinnosti delegovaného rozhodčího mimo kontroly totožnosti

6. Pokud náhradní laický rozhodčí zahájil utkání a později se dostavil delegovaný rozhodčí, převezme ihned řízení delegovaný rozhodčí a utkání dokončí

7. Vetovat rozhodčího ze strany mužstev lze pouze 1x v obou částech soutěže a to v době od zveřejnění Termínové listiny na stránkách MFO do zahájení soutěže písemně na adresu VV. Nesouhlas s nominací rozhodčího na příslušné utkání musí obsahovat datum, čas, místo konání, názvy mužstev a jméno rozhodčího. Dále důvod nesouhlasu a podpis vedoucího mužstva, které o veto usiluje. VV důvody nesouhlasu posoudí, ale není povinen delegaci rozhodčího měnit. Na pozdní nesouhlas s delegací rozhodčího nebude VV reagovat

článek 33

V případě, že rozhodčí v průběhu hry náhle onemocní nebo se zraní a dále není schopen utkání řídit, potom rozhodčí utkání přeruší, oznámí tento stav oběma kapitánům a řízení utkání převezme laický rozhodčí za splnění podmínek čl.35 bod 3

článek 34

Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích

Delegovaný rozhodčí je povinen:

1. Dostavit se nejpozději 10minut před stanoveným začátkem utkání na hřiště, které je uvedeno jako místo konání utkání Rozpisem soutěží

2. Provést kontrolu hrací plochy, zda je:

a) pořádajícím klubem řádně připravena ke hře dle Pravidel

b) způsobilá ke hře

3. Před nástupem mužstev k utkání provést kontrolu výstroje hráčů obou mužstev

4. Provést kontrolu správnosti vyplnění zápisu o utkání a platnosti registračních průkazů hráčů uvedených v zápise o utkání

5. Ponechat si registrační průkazy v průběhu utkání pod vlastní kontrolou a po utkání je odevzdat kapitánům obou mužstev proti podpisu v zápise o utkání

6. Při jakékoliv inzultaci rozhodčího se registrační průkazy mužstvu neodebírají

7. Nepřipustit k utkání hráče, který registrační průkaz nemá nebo jehož  registrační průkaz je neplatný, pokud SŘ nestanoví něco jiného, hráče z jehož registračního průkazu je identifikace hráče a zjišťování údajů nemožná nebo nejistá a hráče jehož registrační průkaz je natolik poškozen, že by bylo možno neoprávněně měnit údaje v něm obsažené a fotografii, či jehož registrační průkaz vyvolává jiné podezření o falsifikaci apod. Registrační průkaz rozhodčí odebere a odevzdá řídícímu orgánu soutěže

8. Zahájit utkání v úředně stanoveném začátku nástupem obou mužstev

9. Řídit utkání dle Pravidel malého fotbalu

10. Dodržet hrací dobu a přestávku stanovenou Pravidly malého fotbalu

11. Doplnit po utkání zápis případnými námitkami kapitánů a předložit jim je k podpisu, včetně záznamu o vyloučených a napomínaných hráčích s uvedením jejich přestupků

12. Dále v zápise o utkání uvést:

a) závady zjištěné na hřišti a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání resp. nezpůsobilosti hrací plochy vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek či jiných okolností a tyto závady jasně rozlišit a popsat

b) námitky kapitána mužstva proti startu některého soupeřova hráče, hráčů či celého mužstva

c) vyloučené, napomínané nebo i ostatní provinivší se hráče, funkcionáře a také diváky nebo další účastníky utkání s dostatečným vysvětlením. Jejich provinění či přestupek uvést na zadní stranu zápisu o utkání nejlépe v prostředí, kde nemůže dojít ke konfliktním situacím

d) ostatní údaje vyplívající z předtisku zápisu o utkání

13. Řádně vyplněný a podepsaný zápis o utkání předat nebo odeslat řídícímu orgánu soutěže do 12.00 hodin příslušného úterý

14. Omluvit se bez zbytečného odkladu řídícímu orgánu soutěže, jakmile nastanou skutečnosti bránící mu dostavit se k utkání dle oznámené delegace

15. Pokud se mužstvo dostaví k utkání bez registračních průkazů, utkání zahájit a řídit, uvést tuto skutečnost v zápise o utkání a  dát zápis podepsat kapitánovi mužstva čl.28 SŘ (kontrola totožnosti) a čl.11 SŘ (registrace)

16. Delegovaný rozhodčí má právo s konečnou platností rozhodovat o způsobilosti hrací plochy, o přerušení utkání a jeho pokračování nebo o jeho předčasném ukončení podle dalších ustanovení tohoto SŘ a Pravidel

17. Zapsat do zápisu o utkání zranění hráčů a stručně popsat jeho charakter

18. Nedovolit uvádět do zápisu o utkání stížnosti na výkon rozhodčího

19. Nechat napsat do zápisu o utkání jen fyzický počet hráčů na hřišti přítomných. Hráč, který se dostaví v průběhu utkání a chce zasáhnout do hry se ohlásí rozhodčímu s registračním průkazem. Rozhodčí dohlédne na jeho doplnění do zápisu o utkání

Při nedodržení tohoto postupu může být hráč napomenut nebo vyloučen podle charakteru přestupku. Vedoucí mužstva nebo kapitán, který nedodrží v zápisu o utkání fyzický počet hráčů, bude disciplinárně postižen

20. V případě, že některé mužstvo opustí svévolně hrací plochu, poznamená toto rozhodčí do zápisu o utkání a zašle neprodleně zápis na nejbližší zasedání DK, která rozhodne o případném výsledku utkání

21. Rozhodčí, kteří nebudou dodržovat ustanovení řádů a Pravidel futsalu, budou postihováni podle disciplinární směrnice

22. Prokázat na žádost kapitána svou totožnost

23. Dostavit se na pravidelnou schůzku rozhodčích

článek 35

Ověření zápisu o utkání

1. Správnost zápisu o utkání ověří kapitáni mužstev vlastnoručními podpisy. Kapitán mužstva je oprávněn před začátkem utkání provést kontrolu zápisu o utkání, požádat rozhodčího o kontrolu registračních průkazů v jeho přítomnosti a opsat si zápis o utkání

2. Veškeré údaje do zápisu o utkání je oprávněn uvádět jen rozhodčí, mimo:

a) uvedení sestav mužstva

b) sdělení lékaře o stavu zraněných hráčů s uvedením diagnózy

c) doplnění později se dostavivších hráčů kapitány mužstev

článek 36

1. Kapitáni mužstev nebo jejich zástupci potvrdí podpisem v zápise o utkání totožnost vyloučených a napomínaných hráčů a převzetí registračních průkazů. Pokud některý z kapitánů mužstva odmítne podepsat popis přestupků nebo totožnost hráče, uvede to rozhodčí do zápisu

2. Vedoucí mužstva je oprávněn po skončeném utkání si ze zápisu opsat popis provinění hráče pro disciplinární řízení

článek 37

Nesehrání, přerušení a předčasně ukončené utkání

1. Rozhodčí utkání přeruší nebo předčasně ukončí z příčin uvedených v odpovídajících článcích Pravidel malého fotbalu

2. Přeruší-li rozhodčí utkání a utkání nebude dohráno, rozhodne o jeho osudu řídící orgán soutěže takto:

a) pokud není prokázána příčinná souvislost mezi zaviněním mužstev a předčasně ukončeným utkáním, utkání se opakuje v novém termínu

b) pokud bude prokázaná příčinná souvislost mezi zaviněním některého z mužstev a předčasně ukončeným utkáním, musí být takové mužstvo potrestáno herními a disciplinárními důsledky

c) pokud si to situace vyžádá, může řídící orgán soutěže rozhodnout i jinak

3.  Způsob úhrady či podílu plnění na úhradě nákladů v případě nařízení opakování utkání může řídící orgán soutěže rozhodnout samostatně dle konkrétního případu

článek 38

Společná ustanovení k řízení utkání

1.  Za správný průběh utkání odpovídá rozhodčí, oba kapitáni a vedoucí mužstev

2. Rozhodčí, který připustí nesprávné řízení utkání je odpovědný ve smyslu čl.34  tohoto SŘ

článek 39

Starty cizinců

Na soupisce mohou být a v soutěžním utkání mohou startovat nejvýše 3 hráči, kteří jsou cizími státními příslušníky

článek 40

1. Pokud rozhodčí poruší některou z povinností stanovenou tímto  SŘ, směrnicemi VV nebo Pravidly malého fotbalu, postupuje řídící orgán soutěže dle závažnosti takto:

a) upozorní na porušení povinností s možností sankce při jejím opakování

b) omezí delegace na další utkání

c) předá rozhodčího spolu s návrhem trestu k disciplinárnímu řízení

2. Řídícím orgánem ve smyslu tohoto ustanovení je VV

Povinnosti a práva mužstva a jeho členů

článek 41

1. Rozpis soutěže a Termínová listina jsou závazná pro všechna mužstva. Výjimky trvalého rázu, či začátku zápasu, na žádost mužstva schvaluje VV před zahájením soutěže. O přeložení utkání je nutné žádat písemně, na schůzi DK nebo zprávou SMS zaslanou z telefonních čísel obou vedoucích nahlášených v přihlášce do soutěže. Žádost (SMS) je nutno podat nejméně  5dní předem, mužstva jsou vyrozuměna o novém termínu zprávou SMS nebo poštou. Ze žádostí musí být zřejmé, kdo žádá a kdo souhlasí. Odehrají-li mužstva zápas v jiném termínu než stanovuje Rozpis soutěže a Termínová listina, bude toto porušení posuzováno ve smyslu disciplinárního řádu. Toto se nevztahuje na technickou změnu utkání

2. Podle potřeby svolává VV schůze vedoucích, jejichž účast je povinná. V případě své nepřítomnosti je nutno za sebe zajistit odpovědného zástupce. Každé mužstvo je povinno seznamovat se a respektovat veškeré dokumenty vydávané VV

3. Pro všechna řádně přihlášená mužstva je účast ve všech ligách soutěže povinná. Členem je každý, kdo splňuje podmínky účasti. Název mužstva musí být totožný s názvem mužstva v registračním průkazu a schválen VV

4. Každé mužstvo má právo organizovat turnaje v malém fotbale za předpokladu, že nenaruší řádný chod soutěže a je o tom informován VV

Vedoucí mužstva je povinen zejména:

1. Dbát na kázeň a pořádek v mužstvu

2. Vyplnit zápis o utkání řádně a včas tak, aby mohl být spolu s platnými registračními průkazy hráčů předán ke kontrole rozhodčímu pověřenému řízením utkání minimálně 5minut před utkáním, pokud tento SŘ nestanoví jinou lhůtu. Zápis o utkání vyplňuje první domácí mužstvo

3. Zabezpečit po dohodě se soupeřem řízení utkání v nepřítomnosti delegovaného rozhodčího

4. Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ, Pravidel malého fotbalu, DŘ, Rozpisů soutěží a  dalších směrnic a pokynů vydaných řídícím orgánem soutěže

5. Prokázat na žádost rozhodčího nebo delegáta utkání svou totožnost

6. Vést evidenci GDPR a disciplinárních trestů u hráčů svého mužstva

článek 42

Hráči mužstva jsou povinni zejména:

1. Chovat se na hrací ploše i mimo ni ukázněně, respektovat rozhodnutí i pokyny rozhodčího a pořadatele odpovídajícího za zajištění klidu v průběhu utkání i po skončení

2. Znát a dodržovat pravidla a základní ustanovení SŘ a Rozpisu soutěže

3. Zúčastňovat se utkání svého mužstva dle Termínové listiny a respektovat pokyny vedoucího mužstva

4. Dbát o svůj zdravotní stav na základě preventivních zdravotních prohlídek

5. Podřídit se rozhodnutím a opatřením řídícího orgánu soutěže a jeho komisí

článek 43

Kapitán mužstva je povinen zejména:

1. Dbát spolu s vedoucím mužstva na kázeň a pořádek v mužstvu

2. Doplnit nebo opravit údaje v zápise o utkání

3. Podepsat zápis o utkání a tím potvrdit správnost údajů uvedených v zápise. Tato povinnost zakládá u kapitána mužstva odpovědnost za neoprávněný start hráče či hráčů

4. Potvrdit podpisem v zápise o utkání dohodu klubů o řízení laickým rozhodčím

5. Zajistit spolu se svými spoluhráči bezpečnost a ochranu zdraví rozhodčích a hráčů soupeře

6. Být označen na levém rukávu páskou barevně odlišenou od barvy dresů dle Pravidel malého fotbalu

7. Po utkání zajistit a provést:

a) společný pozdrav mužstva

b) převzít registrační průkazy a převzetí potvrdit podpisem v zápise o utkání

c) potvrdit v zápise o utkání totožnosti vyloučených a napomínaných hráčů

d) vyslechnout připomínky rozhodčího

Kapitán mužstva je oprávněn:

1. Dotazovat se vhodným způsobem rozhodčího na důvody jeho rozhodnutí tak, aby nebyl narušen řádný chod utkání

2. Požadovat od rozhodčího kontrolu registračních průkazů soupeřova mužstva ve své přítomnosti

3. Požadovat opis zápisu o utkání, který si sám provede

4. Spolupracovat s rozhodčím při kontrole totožnosti hráčů ve smyslu čl.28 tohoto SŘ

5. Požadovat od rozhodčího uvedení námitek do zápisu o utkání a to nejpozději před převzetím registračních průkazů po skončení utkání

Provinění mužstva

článek 44

Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ, Rozpisu soutěží a ostatním platným normám a nařízením řídícího orgánu soutěže budou trestány dle povahy:

1. Pořádkovou pokutou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují regulérnost. Pořádkovou pokutu může řídící orgán soutěže ukládat v souladu s příslušným ustanovením SŘ s ohledem na závažnost přestupků a její výši stanoví sazebník pokut

2. Herními důsledky, t.j. vyhlášením kontumačního výsledku za závažné porušení řádů a směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže

3. Disciplinárně, pokud porušení řádů a směrnic je možno kvalifikovat také jako disciplinární provinění

článek 45

Herními důsledky, t.j. vyhlášením kontumačního výsledku, musí být postižena mužstva, jestliže poruší ta ustanovení SŘ a jiných předpisů, kde je výslovně stanoveno, že postih herními důsledky je možný, zejména pak dopustí-li se následujících poklesků:

1. Přeloží-li klub soutěžní utkání na jiný termín nebo na jiné hřiště, než  schválil řídící orgán soutěže, aniž by ho o tom včas uvědomil a řídící orgán  překlad schválil

2. Nepřipraví-li klub hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře, nebo nevyznačí-li ji podle Pravidel malého fotbalu, ačkoliv tak bylo stanoveno. V těchto případech musí být prokázáno zavinění klubu

3. Nenastoupí-li mužstvo k soutěžnímu utkání ve stanoveném čase

4. Odmítne-li mužstvo předložit registrační průkazy ke kontrole před utkáním rozhodčímu, nebo odmítne-li identifikaci, jestliže nastoupilo bez registračních průkazů

5. Dojde-li k inzultaci rozhodčího některým členem mužstva

6. Dojde-li k ovlivnění utkání způsobem, který odporuje principu poctivého sportovního soutěžení

7. Jestliže hráč startuje neoprávněně, a to:

a) startuje-li na cizí registrační průkaz nebo bez registračního průkazu

b) startuje-li na neplatný registrační průkaz. Neplatný registrační průkaz je ten, v němž jsou uvedeny nepravdivé údaje týkající se osoby hráče nebo registrační průkaz, který nebyl vydán VV

c) startuje-li v době, kdy mu běží trest zastavení závodní činnosti, nebo pokud byl vyloučen ze hry a o jeho poklesku disciplinární komise ještě nerozhodla

d) startuje-li hráč za jiné mužstvo

e) odmítne-li podrobit se kontrole totožnosti

Za start (nastoupení) hráče v utkání se považuje skutečnost, že hráč je uveden v v zápisu o utkání

článek 46

1. Řídící orgán soutěže může rozhodnout o výsledku utkání i tehdy, když nebyly podány námitky

2. O výsledku utkání může řídící orgán soutěže rozhodnout jen do uzavření soutěžního ročníku

článek 47

Mužstvo, kterému byla zastavena činnost na určitý počet utkání, tato utkání neodehraje a jeho soupeřům budou připočítány dva body a aktivní brankový poměr 3:0

článek 48

Všechna porušení ustanovení tohoto SŘ, Rozpisu soutěží, ostatních norem a pokynů, řeší řídící orgán soutěže a podle přestupků provádí příslušná opatření, spadající do jeho působnosti sám

Hodnocení výsledků v soutěžích

článek 49

1. Za vítězství v utkání se mužstvu přiřazují dva body. Za nerozhodný výsledek v utkání se oběma mužstvům přiděluje jeden bod

článek 50

Vyhodnocení všech soutěží provádí řídící orgán soutěže na základě všech platných dokumentů. Úředními doklady jsou:

1. Zápisy o utkání

2. Tabulky zveřejňované ve vývěskách Malého fotbalu Olomouc

3. Zápisy ze schůzí STDK

4. Písemné dohody mužstev při předehrávkách, dohrávkách či přestupech

5. Ostatní organizační agenda nutná pro řízení soutěže opatřená razítkem a podpisem člena VV včetně SMS zpráv z čísla 603226907

článek 51

1. Mužstvu, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek se přidělují dva body a aktivní brankový poměr 3:0. Mužstvu, v jehož neprospěch byl vyhlášen kontumační výsledek se nepřidělí žádný bod a započítá se mu pasivní brankový poměr 0:3

2. Pokud mužstvo, v jehož prospěch byl vyhlášen kontumační výsledek dosáhlo při utkání příznivějšího brankového poměru, platí výsledek dosažený na hřišti

3. Pokud byl vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch obou mužstev nepřidělí  se mužstvům žádný bod a oběma se započítá brankový poměr 0:0

4. Jestliže je vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch domácího mužstva nebo obou mužstev, nemůže žádné mužstvo požadovat náhradu výdajů spojených s  nesehraním utkání

5. Řídící orgán soutěže rovněž může rozhodnout o případné úhradě vynaložených výdajů, pokud nemohlo být utkání sehráno bez zavinění obou mužstev, jestliže má k dispozici zdroje, z nichž je možno takové výdaje hradit

6. O započítání žlutých karet do evidence a startu hráčů rozhoduje řídící orgán soutěže

článek 52

1. Mužstvo, v jehož neprospěch budou vyhlášeny čtyři kontumační výsledky za nedostavení k utkání v průběhu jednoho ročníku soutěže, bude řídícím orgánem soutěže vyloučeno ze soutěže bez ohledu na počet získaných bodů

2. Při vyloučení (odstoupení) kteréhokoliv mužstva během podzimní části se výsledky tohoto mužstva anulují. Při vyloučení (odstoupení) během jarní části budou výsledky kontumovány ve prospěch soupeře. Hráči vyloučeného (odstoupivšího) mužstva mohou pokračovat v soutěži pouze se schválením VV

3. Mužstvo, které bylo ze soutěže vyloučeno nebo odstoupilo, se nemůže vrátit do soutěže rozehraného ročníku. Považuje se vždy za první sestupující mužstvo

článek 53

Pokud se mužstvo dopustí závažného disciplinárního provinění, může řídící orgán soutěže rozhodnout, že vyloučené mužstvo bude zařazeno pro příští soutěžní ročník do nižší soutěže a může rozhodnout i o počtu stupňů poklesu mužstva

Námitky a odvolání

článek 54

Námitky

1. Námitky je možné podat zpravidla při:

a) porušení ustanovení tohoto SŘ a Rozpisu soutěže

b) porušení ustanovení Pravidel malého fotbalu

c) porušení dalších platných norem malého fotbalu

2. Námitky podané proti technickým chybám rozhodčích nemohou mít vliv na změnu  výsledku dosaženého na hřišti, pokud jiným nezávislým orgánem nebyl  rozhodčímu prokázán úmysl ovlivnit výsledek

3. Námitky je možné podat písemně doporučenou poštou STDK nejpozději do tří dnů po utkání (rozhoduje datum poštovního razítka) nebo osobně na nejbližším zasedání STDK. Jestliže po utkání následuje den nebo dny pracovního klidu, je lhůtou pro podání námitek poštou nejbližší příští pracovní den

4. Námitky musí být projednány a opatřeny dvěma podpisy členů příslušného mužstva

článek 55

Námitky musí splňovat tyto obsahové náležitosti:

1. Označení orgánu, kterému se podávají

2. Název klubu, který námitky podává

3. Jména, příjmení a adresy oprávněných zástupců klubu (vedoucí a kapitán)

4. Název klubu či strany, proti níž se námitky podávají

5. Označení utkání či předmětné skutečnosti, proti které se podávají námitky

6. Označení důvodů námitek

7. Označení důkazů (svědků, listin apod.)

8. Krátký popis případu

9. Uvedení, jaký výsledek námitkového řízení je požadován

10. Dva podpisy oprávněných zástupců klubu

11. Doklad o zaplacení příslušného peněžitého vkladu

článek 56

1. Námitky musí být doloženy peněžitým vkladem 200.- kč

2. Vklady se poukazují STDK

3. Pokud námitky nesplňují formální a obsahové náležitosti uvedené v čl.62, STDK jejich projednání odmítne

článek 57

Společná ustanovení k námitkovému řízení

1. Námitky lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením projednávání

2. Pokud byly námitky vzaty zpět, může být namítajícímu uloženo, aby uhradil řídícímu orgánu soutěže veškeré prokazatelné výlohy, které podáním námitek  vznikly a vklad bude vrácen

3. Pokud STDK námitkám vyhověla, může druhé straně předepsat k úhradě výlohy spojené s projednáváním případu a vklad bude vrácen

4. Vklad v plné výši propadá ve prospěch řídícího orgánu soutěže, pokud námitce nebylo vyhověno

5. Pokud je jisté, že námitky jsou založeny na úmyslně nepravdivých údajích, bude takové jednání potrestáno podle DŘ

Organizace nemistrovských soutěží

článek 58

1. V případě nemistrovských soutěží se použijí přiměřeně ustanovení tohoto SŘ

2. Řídící orgán soutěže může stanovit podrobnější podmínky organizace ne mistrovských soutěží

článek 59

Soutěže s upravenými pravidly

1. V zájmu rozvoje a rozšíření hnutí malého fotbalu je možné vyhlašovat jednorázové soutěže s upravenými pravidly. Takovými soutěžemi jsou zejména turnaje se zkrácenou hrací dobou apod.

2. Při schvalování soutěží, v nichž se hrají utkání podle upravených pravidel se postupuje podle ustanovení tohoto SŘ. Hrát soutěžní utkání je možno jen podle pravidel schválených řídícím orgánem soutěže

Závěrečná ustanovení

článek 60

1.Závazný výklad tohoto SŘ provádí pouze VV

2.Tento SŘ malého fotbalu byl schválen VV a vstupuje v účinnost dne 15.srpna 2019

Komentovat

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
?14 kolo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android